Ekovar Politikaları

Enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, akılcı ve bütüncül bir atık yönetimiyle sağlanabilir.
EKOVAR olarak, tecrübemiz ve uluslararası deneyimimiz, her biri konusunda eğitimli ve uzman personelimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız geniş kapsamlı lisanslarımız doğrultusunda atık üreticilerine kalıcı çözümler sunmaktayız.

İSG Politikalarımız

Kalite Politikalarımız

Çevre Politikalarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
 • Yürülükte olan İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
 • Tüm süreçlerimize çalışmalarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Ekovar Kalite Anlayışı

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
 • Yürülükte olan İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
 • Tüm süreçlerimize çalışmalarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Ekovar Kalite Anlayışı

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
 • Yürülükte olan İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
 • Tüm süreçlerimize çalışmalarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Ekovar'ın Çevre Anlayışı

 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
 • Yürülükte olan İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
 • Tüm süreçlerimize çalışmalarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

İnsan Hakları Politikası

Ekovar A.Ş. olarak ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunma prensibiyle çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerinde temel insan haklarının gözetilmesi hedefimizdir. Çalışanların, kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Ekovar İnsan Hakları Politikası (Politika) hazırlanırken İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal yasalar temel alınmıştır. Bu politika Ekovar’ın faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde insan haklarına dair sorumluluk,ilkelerini belirler ve Ekovar’ın tüm faaliyetlerini kapsar.• BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında temel insan haklarına saygı duyar, bu ilkelere uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.• Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygularız.• Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygularız.• Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygularız.
• Faaliyetlerimizde yasalarla tanınmış haklara saygı gösterir, uygularız.

Faaliyetlerimizde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmaz, yönetici ve çalışanlarımızın da aynı doğrultuda çalışmalarını bekleriz.
• İşe alım, eğitim, kariyer, ücret yönetimi gibi süreçlerde ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergiler, ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz. Çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetiriz.

• Tüm çalışanlarımızın yasal düzenlemeler çerçevesinde ifade özgürlüğüne saygı duyarız. Bu haklarını kullanan çalışanlarımızı hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakmaz ve üzerlerinde baskı kurmayız.

• İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yaklaşımımızın temelini “sıfır kaza” hedefimiz oluşturur. İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmaya önem verir, İSG Mevzuatı kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya ve çalışanlarımızın gerekli bilgi donanımına sahip olmalarına özen gösteririz.

• Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele,ayrımcılık, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt ederiz. Bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda ise çalışanlarımızı, ifade özgürlüğü hakkını kullanarak durumu bildirmeleri için teşvik ederiz.

• Faaliyetlerimizde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uyarız.

• Uluslararası insan hakları politikalarıyla belirlenmiş tüm çalışma alanlarını kapsayan kuralları çalışanlarımıza yıllık eğitimlerde aktarırız. • Satın alma süreçlerimizi, tedarikçilerimizi Politika’ya uygun olarak seçmek üzere geliştiririz.

• Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan hakları risklerini tanımlar ve azaltılması yönünde çalışmalar gerçekleştiririz.

• Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan haklarına dair sorunları ve bu sorunlardan en fazla etkilenecek grupları tanımlarız.

• İnsan hakları üzerinde olumsuz bir etkimiz oluşması halinde bu etkileri gidermeye çalışırız.

• Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri resmi şikâyet mekanizmaları geliştiririz.

PAYDAŞLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ • Yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve Ekovar adına hareket edenlerin Politika’ya uyum sağlamaları; ayrıca ihlalleri veya olası ihlalleri ilişkili yöneticilerine iletmeleri ve/veya şirket şikayet kanalları üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

• Tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan Politika’ya uygun hareket etmelerini bekleriz.

• Paydaşlarımızın Politika’yla ilgili geri bildirimde bulunmalarını teşvik ederiz.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR Politika, Ekovar’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olup, tüm çalışanlara iletilir. İşbu Politika Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Politika, en az beş yılda bir Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir ve uygulamaların ilerlemesi takip edilir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda Yönetim Kurulu Politika’yı yukarıdaki süreyi beklemeksizin gözden geçirir. Önemli hizmet değişikliklerinde, gözden geçirme işlemi yukarıdaki süreyi beklenmeksizin gerçekleştirilir.

Etik Davranış Kuralları Rehberi

1.0 AMAÇ Ekovar A.Ş’de çalışan tüm yönetici ve personelin, hizmet sözleşmesi devam ettiği süre boyunca uyması gereken etik davranış kuralları ve çalışma prensiplerinin belirlenmesidir. 2.0 KAPSAM Ekovar A.Ş’de hizmet sözleşmesi ile sürekli, geçici veya kısmi süreli çalıştırılan tüm yönetici ve personeli kapsar. TANIMLAR Etik : Töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak biçiminde tanımlanmaktadır. En basit tanımıyla Etik, ahlak felsefesidir. Ahlak: Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplindir. Ahlak, bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışlarını belirleyen yazısız kurallar bütünüdür. •Etik ,doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir. •İlkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken, davranış söz konusu olduğunda ahlak kavramı kullanılır. • Etik bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır. Kültür:Bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır. Değerler: Bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir. Değer, birey için önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik olarak da tanımlanabilir. Değerler, bireylerin düşünce, tutum duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul edilir. Normlar: Düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür, değerlerin, belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması ve uygulanmasıyla oluşur. Norm; karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde kişiye yol gösterir. Bireyin tutum ve davranışları norma göre değerlendirilir. DEĞERLERİMİZ Topluma, çevreye,iş ortaklarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize, müşterilerimize katma değer sağlama bilinciyle çalışırız. Kurum kültürümüzü oluşturan değerlerimize sahip çıkar, çalışma hayatımızda değerlerimiz ile uyumlu kişilere yer veririz. Doğruluk; doğru sözlülük ve güvenirliğe işaret eden bir kavramdır. Etik davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. İçten ve dürüst davranmayanlar, ilişkileri zedeler ve güven ortamı ortadan kalkar. Yasallık: İş hayatında her türlü hizmet sunumunda ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde yasalara bağlı kalmak. Yeterlik: İş hayatında her gün sürekli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeleri takip etmek, kendini yenilemek, iş hayatına uyarlamak. Tarafsızlık: Tarafsızlık ya da nesnellik, insanın bireyleri ya da nesneleri olduğu gibi görebilmesi ve bu görüntüyü bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu görüntüden ayırabilmesidir. Saygı :İnsan, her şeyden önce insan olduğu için değerlidir. İnsanın değeri ve onuru, insan ilişkilerinde önemlidir. Saygı bir insanı, bir kişi olarak olduğu gibi görmek, onun kişiliğini ve biricikliğini fark etmek demektir. Açıklık:Karşılıklı iletişimi gerektirir. Kişiler arası iletişimde, katılanların yüz yüze olmaları, katılımcılar arasında karşılıklı iletişimin olması, söz konusu iletilerin sözlü ya da sözsüz olması gerekir. Yöneticilerin açık davranabilmeleri için, eleştiriye açık olmaları gerekir. ETİK DAVRANIŞ KURALLARIMIZ ve POLİTİKAMIZ Ekovar ‘da etik davranış kurallarının temelini, genel kabul gören etik değerlerin yanı sıra, kurum kültürünü oluşturan kurumsal değerler oluşturur. Saygı • Müşteri, iş ortağı veya tedarikçilerle iletişimlerin Ekovar’ı yansıttığı göz önüne alınır, titiz ve saygılı bir dil kullanılır.

• Ekovar çalışanları, mesai arkadaşlarının mahremiyetine, özel yaşamına, kişisel tercihlerine, kültürel ve dini farklılıklarına saygı
gösterir, bu bilgileri kötüye kullanma veya kayırma amaçlı ayrımcılık yapamazlar.

• Yöneticiler, çalışanlara iş dışında görev veremezler.

• Din ve özel yaşam ile ilgili konularda bireylerin fikirlerine veya inançlarına hoşgörü gösterilir.

• Başka ülke vatandaşı olan çalışanlarımızın milli ve dini değerlerine saygı gösterilir.

• Çalışanların kayıtları ilgili birimler tarafından gizli tutulur.

• Çalışanların iş dışındaki faaliyetlerinin gizliliğine saygı gösterilir. • Ekovar çalışanları arasında ve/veya müşterilerine karşı ahlak sınırları dışında konuşma ve yazışmalar yapılamaz.

• Psikolojik şiddet (Mobbing) amacıyla sözlü, fiziksel ve/veya psikolojik baskı ve tacizde bulunulamaz. Yasa ve Düzenlemelere Riayet • Ekovar ticari faaliyetlerini yürütürken, hukuka uygun, profesyonel ve etik davranışlar sergilemekle, idari ve yönetim uygulamalarında şeffaflığa ve güvenilirliğe değer vererek şirketin tüm çalışanlarının daima yasalara uygun olarak davranmasını sağlamakla yükümlüdür.

• Ekovar çalışanları, işlerini yürütürken yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür.

• Ekovar çalışanları, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, şirket çalışma prensipleri ve/veya yazılı olarak intranette yayınlanmış ve/veya e-posta ile duyurulmuş olan bütün yönetmeliklere ve duyurulara uymakla yükümlüdürler.

Bilgi Gizliliği

• Ekovar çalışanı olarak, kısmen konumunuza dayalı olarak, Ekovar ve ortakları ile ilgili bilgilere erişime en geniş anlamda sahipsiniz. Bu bilgi, Ekovar’da uygulanan ücretler ve ücret politikaları da dâhil olmak üzere, bundan böyle “Şirket Bilgileri” olarak adlandırılmaktadır. Şirket Bilgilerini, mesleki ve özel tüm iç ve dış temaslarla olan işlerinizde çok dikkatli olarak ele almalısınız. Burada yükümlülüğünüz Şirket Bilgilerini gizli tutmanızdır. Eylem ve ihmallerimiz Ekovar ve müşterilerinin menfaatlerine ve itibarına zarar verebilir. Bunun farkında olmamız ve hem çalışma ortamında, hem de dışında bütünlük içinde hareket etmemiz çok önemlidir.

• Ekovar çalışanları, şirket bilgilerini gizli tutmaktan ve bahsi geçen bilgilerin izinsiz olarak dağıtılmamasını sağlamaktan sorumludur. Ekovar’ın temiz masa
politikası bulunmaktadır, bu sebeple kamuya henüz ifşa edilmemiş olan şirket bilgileri, konumları dolayısıyla bunlardan haberdar olan Ekovar çalışan(lar)ı ve/veya Ekovar ortak(lar)ı haricindeki kişiler tarafından kolayca erişilebilir olmamalıdır. • Gizli ve özel şirket bilgilerini ihtiva eden dosya, belge, USB, CD-ROM gibi maddelerin ve tüm diğer veri taşıyıcı cihazların, kullanıldıktan sonra ve her halükarda özellikle çalışma saatlerinin ardından kilitli olarak muhafaza edilmeleri gereklidir.

• Sistemlerde kullanılan şifreler, masa üstü veya ekran üstü gibi herkes tarafından görülebilecek yerlere yazılmamalıdır. Bilgisayarınızı belli bir süre kullanmadığı zaman otomatik olarak şifre ile oturum açmasını gerektirecek şekilde ayarlamanız beklenir. Gizli bilgi içeren evrak herkese açık ağ üzerinden paylaşılmamalı, gizli bilgi içeren atık evrak imha edilmelidir. Ekovar çalışanları, bilgisayarındaki, taşınabilir bellekteki, harici diskindeki ve benzeri veri depolamanın mümkün olduğu ortamlardaki gizlilik dereceli bilgi içeren her türlü belgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. USB veya harici diske gizli/önemli verilerin konulması gerekiyorsa şifrelenerek saklanmalıdır.

• Şirket kayıtları veya belgeleri yetkisiz olarak alınamaz, değiştirilemez, yok edilemez. Doğru Bilgi Paylaşımı & Doğru Raporlama • İç veya dış iletişimde, şirket veya şirket çalışanı için sahte, yanıltıcı veya yanlış bilgi paylaşımı yapılamaz.

• Kişisel, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınlar ile ilgili bilgiler ve bunların dayanakları olan belgeler İnsan Kaynakları’na bildirilir ve teslim edilir.

• Zamanında, tam ve doğru kayıt tutma, raporlama ve sunum, Ekovar’ın güvenilir bir organizasyon olması açısından çok önemlidir. Bu sebeple, yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı kayıt tutma, muhasebe, beyanlar, belgeler, (vergi) beyannameleri ve raporlamalar kati bir şekilde yasaktır. Bu kuralı günlük faaliyetlerinizde uygulamak sizin sorumluluğunuz altındadır.

Basınla & Sosyal Medyada Bilgi Paylaşımı • Basın iletişimi kurumsal itibar yönetiminin önemli bir aracıdır. Ekovar ve faaliyetleri ile ilgili olarak basın mensuplarından tarafınıza iletişim talebi gelmesi halinde, bu talebi herhangi bir söz hakkı kullanmadan çalıştığınız iş biriminin sözcülerine ve Kurumsal İletişim Bölümü’ne yönlendirmelisiniz.

• Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer / konferans vb. çalışmalara konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kazanç elde edilemez.

• Ekovar çalışanları, sosyal medya araçlarındaki kişisel hesaplarında veya Ekovar hesaplarında politik, dini vb. hassas konularda, kurumla ilişkilendirilebilecek, kurumun görüşü şeklinde algılanabilecek, Ekovar’ın veya işbirliği halinde bulunduğumuz kurumların, işverenlerin özel şirket bilgilerini ifşa edebilecek paylaşımlardan kaçınmalıdır. Ekovar Kaynaklarının Kullanımı • Ekovar varlıkları, olanakları ve personeli Ekovar çıkarları dışında kullanılamaz.

• Kaynakları kullanırken tutumlu davranılmalıdır.

• Çalışanlar zamanlarını iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz.

• Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

• Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekir.

• İş kapsamında yapılan görüşmelerin uygun toplantı odalarında gerçekleştirilmesi gerekir.

• Zaman ve emek kurum için kullanılır; başka bir sorumluluk üstlenilmez ve başka bir gerçek veya tüzel kişi nezdinde çalışılamaz.

• Çalışanlar gönüllü olarak vakıflarda çalışabilirler. Vakıflar için çalışmaların iş saatleri dışında olması beklenir.

• Şirket bilgisayarlarından uygunsuz web sitelerine erişilmesi, şirket tarafından sağlanan cep telefonlarıyla taciz içerikli metinlerin, resimlerin ve e-postaların gönderilmesi gibi konular da şirket olanaklarını uygunsuz biçimde kullanılması anlamına gelir; kaçınılması gerekir.

• Şirket varlıkları, diğer çalışanlara veya iş yerindeki ziyaretçilere ait eşyalar kötüye kullanılamaz, zarar verilemez.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak • Ekovar çalışanlarının ticari ilişki içinde bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlardan hediye, para, çek, mülk, tatil, özel indirim gibi şahsi menfaate yönelik talepte bulunması veya bu tipte hediyeleri kabul etmesi uygun görülmez. Bunun yanı sıra, iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşların kurumsal logolu promosyon, eşantiyon (ajanda, kalem vb. ) tipindeki hediyeleri olumsuz bir algı yaratmayacağı için kabul edilebilir.

• Çalışanın üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin Ekovar ile ticari ilişkide bulunması, çalışanın veya üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkileri olan kişilerin Ekovar’ın rakip firmaları, tedarikçileri veya iş ortaklarıyla çıkar ilişkisinin olması çıkar çatışmasına yol açabilir.

• Çalışanların, ekip arkadaşları, yöneticileri ve diğer çalışanlar ile ticari ilişkiler kurması, herhangi bir şekilde alacak-borç ilişkisi içine girmesi ve dolayısı ile menfaat ilişkisi tesis edilmesi gibi durumlar çıkar çatışması olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, çalışanlar arasında bu tür ilişki ve davranışlar Ekovar tarafından uygun görülmemektedir.

• Müşteri, iş ortağı veya tedarikçi ile kişisel finansal bir ilişkiye girilemez, iş ilişkileri kullanılarak kişisel çıkar sağlanamaz.

• Müşteri, iş ortağı ve tedarikçi ile ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda mesafeli ve tarafsız ilişki korunmalıdır.

• Tüm çalışanlar gözlemledikleri çıkar çatışması durumlarını üst yönetime bildirmekle yükümlüdürler.

Rüşvet ve Yolsuzluk • Ekovar faaliyetini yürütürken rüşvetle iş yapılmasını yasaklamaktadır. Yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere kati şekilde riayet etmeniz sizden talep edilmektedir. Ekovar faaliyet gösterdiği tüm alanlar için geçerli olmak üzere, siyasi partilere ya da siyasetçilere şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve/veya ayni katkı sağlanması yasaktır.

Şirketimiz Yönetimi, rüşvet karşıtı işbu etik kuralların uygulanmasını desteklemektedir. • Eğer herhangi birinden rüşvet teklifi alırsanız, bu durumu derhal yöneticinize bildirmelisiniz.

• Ekovar , üst yönetim tarafından hazırlanan, kurumsal iş hediyelerinin verilmesine müsaade etmektedir. Bu konuda yöneticinizden ve üst yönetimden bilgi alabilir, hazırda üretilmiş hediye bulunmaması durumunda birlikte konuya özel hediye çözümü üretebilirsiniz.

• İşbu rüşvet ve yolsuzluk karşıtı kurallar Şirketimiz aracıları, danışmanları, dağıtıcıları, tedarikçileri ve dünyanın herhangi bir yerinde şirket adına çalışan Ortak Girişim Ortakları (“İş Ortakları”) için de geçerli ve bağlayıcıdır.

Adalet ve Güvenilirlik • Tüm iş süreçlerinde başlangıçtan sonuca kadar sunulan profesyonel ve titiz hizmet anlayışı “doğru ve güvenilir” algısı ve güvenini sağlar. Çalışanlar ve tüm paydaşlarla ilişkilerin temelinde güven ve adalet ilkesi yer alır.

• İşe alma süreci esnasında, sadece belli başlı fonksiyonlar için gerekli olan ana nitelikleri dikkate almakla kalınmaz; aynı zamanda yaratıcılık, güvenilirlik, duyarlılık, bütünlük ve takım halinde çalışabilme gibi yetkinliklere dikkat edilir. Olası en iyi adayların, yaşlarına, cinsiyetlerine, cinsel tercihlerine, medeni hallerine, maluliyetlerine, ten renklerine, ırksal ya da etnik kökenlerine ve uyruklarına bakılmaksızın, açık pozisyonlara başvurma şanslarının olması önemlidir. Bunun yanı sıra, Ekovar’da işe alım sürecinde kadınlardan yana pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır.

• Yöneticiler, astlar ve diğer iş arkadaşları arasında ayrımcılık yapmazlar. Tüm çalışanlara kendilerini geliştirmek için aynı fırsat sunulur.

• Müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi müşteri zaaflarından yararlanılmaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

• Aynı adalet ve güvenilirlik ilkesi, iş ortaklarının seçiminde ve iş ilişkisinin yürütülmesinde de gözetilmelidir. Müşterilere hizmet verirken, faaliyetlerin insan haklarına uygunluk açısından kabul edilebilir olması için, gerekli özen gösterilmelidir. Bu aynı zamanda Ekovar’ın işe aldığı üçüncü kişiler için de geçerlidir. Bu 3. kişinin faaliyetlerinin kanunen ya da Ekovar iş etiği İlkelerine göre kabul edilebilir olup olmadığı hususunda şüphe varsa, bu iş ilişkisini değerlendirebilmek amacıyla ilgili birim yöneticisiyle görüşülmelidir. Şayet müşteri mevcut olan bir müşteriyse, yönetimin onayıyla iş ilişkisine son vermek de seçilebilir.

Müşteriler ve Aile ile Özel İşlemler • Ekovar çalışanları, müşterileriyle ve/veya aile üyeleriyle/tanıdıklarıyla olan özel işlerinden ve şahsi menfaatlerinden arınmış olarak çalışmalıdır ve herhangi bir önyargı olmaksızın objektif bir şekilde hareket etmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği • Ekovar’da, kaza riskini azaltmak amacıyla, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına yatırım yapılmaktadır. Çalışanlar kendilerinin ve hareketlerinden etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerine dikkat etmeleri için teşvik edilmektedir.