Ekovar Politikaları

Enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, akılcı ve bütüncül bir atık yönetimiyle sağlanabilir.

EKOVAR olarak, tecrübemiz ve uluslararası deneyimimiz, her biri konusunda eğitimli ve uzman personelimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız geniş kapsamlı lisanslarımız doğrultusunda atık üreticilerine kalıcı çözümler sunmaktayız.

İSG POLİTİKASI


• ​Tüm faaliyetlerimizde İSG risk ve fırsatlarını göz önünde bulundurarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,

• ​İSG yönetim sistemi hedeflerini belirlemeyi, performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,

• ​Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal şartları ve diğer şartları yerine getirmeyi,

• ​Yürürlükte olan İSG Mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,

• ​Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,

• ​Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,

• ​İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek tehlikeleri önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı ve İSG risklerini azaltmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,

• ​Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın, çalışan temsilcilerimizin katılımını sağlamayı,

• ​İSG Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

GELİŞİM POLİTİKASI


EKOVAR, Yüksek kalitede “Atık Yönetim Hizmeti” üretmek ve hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini garanti etmek üzere gereken her türlü kaynağa erişim imkanı sağlar.

EKOVAR, hedeflerine erişmesine katkı sağlamaya yönelik olarak öncelikle yasal şartlar ve uygunluk yükümlülüklerini esas alır. Personelin bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeleri , bireyi güçlendiren, aynı zamanda takım ruhu ve ortak misyona sahip çıkma duygusunu arttıran uygulamalara katılmaları EKOVAR’ın gelişim politikasının önemli bir parçasıdır.

Ekovar, bu amaca yönelik olarak;

• ​Açık ve net prosedürler yayınlar

• ​Yetki ve sorumlulukları paylaşır

• ​Değişiklik yönetimine önem verir ve zamanında duyurur

• ​Personel gelişimi için eğitimler düzenler

• ​Çalışan profilinde standardı yakalamak için yeni katılanlara yönelik rutin eğitimler düzenler

• ​Fuar, kongre, seminer, çalıştaylara katılım sağlar.

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI


Ekovar A.Ş. olarak ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunma prensibiyle çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerinde temel insan haklarının gözetilmesi hedefimizdir. Çalışanların, kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı amaçlıyoruz.

Ekovar İnsan Hakları Politikası (Politika) hazırlanırken İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal yasalar temel alınmıştır.

Bu politika Ekovar’ın faaliyetlerinde ve iş ilişkilerinde insan haklarına dair sorumluluk, ilkelerini belirler ve Ekovar’ın tüm faaliyetlerini kapsar.

• ​BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında temel insan haklarına saygı duyar, bu ilkelere uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiririz.

• ​Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygularız.

•​ Faaliyetlerimizde yasalarla tanınmış haklara saygı gösterir, uygularız.

•​ Faaliyetlerimizde suç veya hak ihlali fiili ile sonuçlanabilecek girişimlerde bulunmaz, yönetici ve çalışanlarımızın da aynı doğrultuda çalışmalarını bekleriz.

•​ İşe alım, eğitim, kariyer, ücret yönetimi gibi süreçlerde ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergiler, ayrımcılığa müsamaha göstermeyiz. Çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetiriz.

•​ Tüm çalışanlarımızın yasal düzenlemeler çerçevesinde ifade özgürlüğüne saygı duyarız. Bu haklarını kullanan çalışanlarımızı hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakmaz ve üzerlerinde baskı kurmayız.

•​ İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yaklaşımımızın temelini “sıfır kaza” hedefimiz oluşturur. İş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmaya önem verir, İSG Mevzuatı kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya ve çalışanlarımızın gerekli bilgi donanımına sahip olmalarına özen gösteririz.

•​ Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele,ayrımcılık, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt ederiz. Bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda ise çalışanlarımızı, ifade özgürlüğü hakkını kullanarak durumu bildirmeleri için teşvik ederiz.

• ​Faaliyetlerimizde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uyarız.

•​ Uluslararası insan hakları politikalarıyla belirlenmiş tüm çalışma alanlarını kapsayan kuralları çalışanlarımıza yıllık eğitimlerde aktarırız.

• ​Satın alma süreçlerimizi, tedarikçilerimizi Politika’ya uygun olarak seçmek üzere geliştiririz.

•​ Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan hakları risklerini tanımlar ve azaltılması yönünde çalışmalar gerçekleştiririz.

•​ Faaliyetlerimizle ortaya çıkması muhtemel insan haklarına dair sorunları ve bu sorunlardan en fazla etkilenecek grupları tanımlarız.

• ​İnsan hakları üzerinde olumsuz bir etkimiz oluşması halinde bu etkileri gidermeye çalışırız.

•​ Şirket tarafından yapılan hak ihlallerinin telafi edilmesi için resmi ve gayri resmi şikâyet mekanizmaları geliştiririz.

PAYDAŞLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ

•​ Yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve Ekovar adına hareket edenlerin Politika’ya uyum sağlamaları; ayrıca ihlalleri veya olası ihlalleri ilişkili yöneticilerine iletmeleri ve/veya şirket şikayet kanalları üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

•​ Tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan Politika’ya uygun hareket etmelerini bekleriz.

•​ Paydaşlarımızın Politika’yla ilgili geri bildirimde bulunmalarını teşvik ederiz.

UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Politika, Ekovar’ın Sürdürülebilirlik Yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olup, tüm çalışanlara iletilir. İşbu Politika Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.

Politika, en az beş yılda bir Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir ve uygulamaların ilerlemesi takip edilir. Paydaşlardan geri bildirim gelmesi durumunda Yönetim Kurulu Politika’yı yukarıdaki süreyi beklemeksizin gözden geçirir. Önemli hizmet değişikliklerinde, gözden geçirme işlemi yukarıdaki süreyi beklenmeksizin gerçekleştirilir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Tüm faaliyetlerimizde sunduğumuz hizmetlerin çevresel etkileri, kuruluşumuzun amaç ve bağlamı ile uygunluğunu göz önünde bulundurmayı,

• Çevre yönetim sistemi hedeflerini ve amaçlarını belirlemeyi, performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,

• ​Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

• ​Çevre sorumluluğu bilinci ile doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi,

•​ Atıkların Uygunluk yükümlülükleri doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerinin lisanslı işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamayı,

• ​Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,

• ​Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek çalışanlarımızı periyodik olarak eğitmeyi,

•​ Enerji kaynakları seçilirken çevre dostu ve tasarruflu ürünlerin tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı,

•​ Tedarikçi seçimlerimizde çevre etiketine sahip, çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi,

• Tüm faaliyetlerimizde uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

• ​Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek çevre performansını arttırmayı,

• Çevre dostu bir firma olarak operasyonlarımızda sera gazı emisyonunu azaltmak için çaba göstermeyi ve bu doğrultuda, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla sera gazlarının kontrolü ve azaltımına yönelik projeler geliştirmeyi,

• ​Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ


•​ Kaliteli ve sağlıklı hizmetin verilmesi için dürüst, disiplinli, saygılı, iyi ahlaklı ve sürekli eğitim alan personel ile çalışmayı,

• ​Kalite yönetim sistemi hedeflerini ve amaçlarını belirlemeyi, performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,

• ​Yüksek kalitede hizmet üretmeyi ve hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini garanti etmeyi,

•​ Müşteri odaklı ve güven üzerine kurulu bir hizmet anlayışı ile topluma ve çevreye değer katmayı,

•​ İlgili tüm iç ve dış tarafların ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli olarak arttırmayı,

• ​Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermeyi,

• ​İzlenebilir çalışma sistemiyle kalite sistemini sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt ederiz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


EKOVAR ‘da Teklikeli ve tehlikesiz atıkların toplanması, depolanması, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri ile ilgili Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması kapsamında;

• ​Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,

• ​Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,

• ​Çalışan personelimizin bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği bilgi güvenliği sistemine katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,

• ​BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;

Bilgi Güvenlği Politikamızdır.

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI REHBERİ


1.0 AMAÇ

Ekovar A.Ş’de çalışan tüm yönetici ve personelin, hizmet sözleşmesi devam ettiği süre boyunca uyması gereken etik davranış kuralları ve çalışma prensiplerinin belirlenmesidir.

2.0 KAPSAM

Ekovar A.Ş’de hizmet sözleşmesi ile sürekli, geçici veya kısmi süreli çalıştırılan tüm yönetici ve personeli kapsar.

TANIMLAR

Etik: Töre bilimi, ahlak bilimi, ahlaki, ahlakla ilgili olarak biçiminde tanımlanmaktadır. En basit tanımıyla Etik, ahlak felsefesidir.

Ahlak: Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplindir. Ahlak, bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışlarını belirleyen yazısız kurallar bütünüdür.

• Etik, doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun pratiğidir.

• İlkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken, davranış söz konusu olduğunda ahlak kavramı kullanılır.

• Etik bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerler iken ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.

Kültür: Bir toplumun yaşayış biçimini, dilini zevklerini, yazınını, folklorunu, sanatsal ekinliklerini, öz olarak yaratıcı gücünü kapsamaktadır.

Değerler: Bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir. Değer, birey için önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik olarak da tanımlanabilir. Değerler, bireylerin düşünce, tutum duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul edilir.

Normlar: Düzeni sağlayan ölçütler bütünüdür, değerlerin, belirli rollerle ilişkili olarak ele alınması ve uygulanmasıyla oluşur. Norm; karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların belirlenmesinde kişiye yol gösterir. Bireyin tutum ve davranışları norma göre değerlendirilir.

DEĞERLERİMİZ

Topluma, çevreye,iş ortaklarımıza, taşeron ve tedarikçilerimize, müşterilerimize katma değer sağlama bilinciyle çalışırız. Kurum kültürümüzü oluşturan değerlerimize sahip çıkar, çalışma hayatımızda değerlerimiz ile uyumlu kişilere yer veririz.

​Doğruluk; doğru sözlülük ve güvenirliğe işaret eden bir kavramdır. Etik davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. İçten ve dürüst davranmayanlar, ilişkileri zedeler ve güven ortamı ortadan kalkar.

Yasallık: İş hayatında her türlü hizmet sunumunda ve çalışanlarla ilgili problemlerin çözümünde yasalara bağlı kalmak.

Yeterlik: İş hayatında her gün sürekli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeleri takip etmek, kendini yenilemek, iş hayatına uyarlamak.

Tarafsızlık: Tarafsızlık ya da nesnellik, insanın bireyleri ya da nesneleri olduğu gibi görebilmesi ve bu görüntüyü bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu görüntüden ayırabilmesidir.

Saygı :İnsan, her şeyden önce insan olduğu için değerlidir. İnsanın değeri ve onuru, insan ilişkilerinde önemlidir.

Saygı bir insanı, bir kişi olarak olduğu gibi görmek, onun kişiliğini ve biricikliğini fark etmek demektir.

Açıklık: Karşılıklı iletişimi gerektirir. Kişiler arası iletişimde, katılanların yüz yüze olmaları, katılımcılar arasında karşılıklı iletişimin olması, söz konusu iletilerin sözlü ya da sözsüz olması gerekir. Yöneticilerin açık davranabilmeleri için, eleştiriye açık olmaları gerekir.

ETİK DAVRANIŞ KURALLARIMIZ ve POLİTİKAMIZ

Ekovar ‘da etik davranış kurallarının temelini, genel kabul gören etik değerlerin yanı sıra, kurum kültürünü oluşturan kurumsal değerler oluşturur.

Saygı

• Müşteri, iş ortağı veya tedarikçilerle iletişimlerin Ekovar’ı yansıttığı göz önüne alınır, titiz ve saygılı bir dil kullanılır.

• Ekovar çalışanları, mesai arkadaşlarının mahremiyetine, özel yaşamına, kişisel tercihlerine, kültürel ve dini farklılıklarına saygı gösterir, bu bilgileri kötüye kullanma veya kayırma amaçlı ayrımcılık yapamazlar.

• Yöneticiler, çalışanlara iş dışında görev veremezler.

• Din ve özel yaşam ile ilgili konularda bireylerin fikirlerine veya inançlarına hoşgörü gösterilir.

• Başka ülke vatandaşı olan çalışanlarımızın milli ve dini değerlerine saygı gösterilir.

• Çalışanların kayıtları ilgili birimler tarafından gizli tutulur.

• Çalışanların iş dışındaki faaliyetlerinin gizliliğine saygı gösterilir.

• Ekovar çalışanları arasında ve/veya müşterilerine karşı ahlak sınırları dışında konuşma ve yazışmalar yapılamaz.

• Psikolojik şiddet (Mobbing) amacıyla sözlü, fiziksel ve/veya psikolojik baskı ve tacizde
bulunulamaz.

Yasa ve Düzenlemelere Riayet

• Ekovar ticari faaliyetlerini yürütürken, hukuka uygun, profesyonel ve etik davranışlar sergilemekle, idari ve yönetim uygulamalarında şeffaflığa ve güvenilirliğe değer vererek şirketin tüm çalışanlarının daima yasalara uygun olarak davranmasını sağlamakla yükümlüdür.

• Ekovar çalışanları, işlerini yürütürken yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdür.

• Ekovar çalışanları, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, şirket çalışma prensipleri ve/veya yazılı olarak intranette yayınlanmış ve/veya e-posta ile duyurulmuş olan bütün yönetmeliklere ve duyurulara uymakla yükümlüdürler.

Bilgi Gizliliği

• Ekovar çalışanı olarak, kısmen konumunuza dayalı olarak, Ekovar ve ortakları ile ilgili bilgilere erişime en geniş anlamda sahipsiniz. Bu bilgi, Ekovar’da uygulanan ücretler ve ücret politikaları da dâhil olmak üzere, bundan böyle “Şirket Bilgileri” olarak adlandırılmaktadır. Şirket Bilgilerini, mesleki ve özel tüm iç ve dış temaslarla olan işlerinizde çok dikkatli olarak ele almalısınız. Burada yükümlülüğünüz Şirket Bilgilerini gizli tutmanızdır. Eylem ve ihmallerimiz Ekovar ve müşterilerinin menfaatlerine ve itibarına zarar verebilir. Bunun farkında olmamız ve hem çalışma ortamında, hem de dışında bütünlük içinde hareket etmemiz çok önemlidir.

• Ekovar çalışanları, şirket bilgilerini gizli tutmaktan ve bahsi geçen bilgilerin izinsiz olarak dağıtılmamasını sağlamaktan sorumludur. Ekovar’ın temiz masa politikası bulunmaktadır, bu sebeple kamuya henüz ifşa edilmemiş olan şirket bilgileri, konumları dolayısıyla bunlardan haberdar olan Ekovar çalışan(lar)ı ve/veya Ekovar ortak(lar)ı haricindeki kişiler tarafından kolayca erişilebilir olmamalıdır.

• Gizli ve özel şirket bilgilerini ihtiva eden dosya, belge, USB, CD-ROM gibi maddelerin ve tüm diğer veri taşıyıcı cihazların, kullanıldıktan sonra ve her halükarda özellikle çalışma saatlerinin ardından kilitli olarak muhafaza edilmeleri gereklidir.

• Sistemlerde kullanılan şifreler, masa üstü veya ekran üstü gibi herkes tarafından görülebilecek yerlere yazılmamalıdır. Bilgisayarınızı belli bir süre kullanmadığı zaman otomatik olarak şifre ile oturum açmasını gerektirecek şekilde ayarlamanız beklenir. Gizli bilgi içeren evrak herkese açık ağ üzerinden paylaşılmamalı, gizli bilgi içeren atık evrak imha edilmelidir. Ekovar çalışanları, bilgisayarındaki, taşınabilir bellekteki, harici diskindeki ve benzeri veri depolamanın mümkün olduğu ortamlardaki gizlilik dereceli bilgi içeren her türlü belgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. USB veya harici diske gizli/önemli verilerin konulması gerekiyorsa şifrelenerek saklanmalıdır.

• Şirket kayıtları veya belgeleri yetkisiz olarak alınamaz, değiştirilemez, yok edilemez.

Doğru Bilgi Paylaşımı & Doğru Raporlama

• İç veya dış iletişimde, şirket veya şirket çalışanı için sahte, yanıltıcı veya yanlış bilgi paylaşımı yapılamaz.

• Kişisel, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınlar ile ilgili bilgiler ve bunların dayanakları olan belgeler İnsan Kaynakları’na bildirilir ve teslim edilir.

• Zamanında, tam ve doğru kayıt tutma, raporlama ve sunum, Ekovar’ın güvenilir bir organizasyon olması açısından çok önemlidir. Bu sebeple, yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı kayıt tutma, muhasebe, beyanlar, belgeler, (vergi) beyannameleri ve raporlamalar kati bir şekilde yasaktır. Bu kuralı günlük faaliyetlerinizde uygulamak sizin sorumluluğunuz altındadır.

Basınla & Sosyal Medyada Bilgi Paylaşımı

• Basın iletişimi kurumsal itibar yönetiminin önemli bir aracıdır. Ekovar ve faaliyetleri ile ilgili olarak basın mensuplarından tarafınıza iletişim talebi gelmesi halinde, bu talebi herhangi bir söz hakkı kullanmadan çalıştığınız iş biriminin sözcülerine ve Kurumsal İletişim Bölümü’ne yönlendirmelisiniz.

• Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer / konferans vb. çalışmalara konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kazanç elde edilemez.

• Ekovar çalışanları, sosyal medya araçlarındaki kişisel hesaplarında veya Ekovar hesaplarında politik, dini vb. hassas konularda, kurumla ilişkilendirilebilecek, kurumun görüşü şeklinde algılanabilecek, Ekovar’ın veya işbirliği halinde bulunduğumuz kurumların, işverenlerin özel şirket bilgilerini ifşa edebilecek
paylaşımlardan kaçınmalıdır.

Ekovar Kaynaklarının Kullanımı

• Ekovar varlıkları, olanakları ve personeli Ekovar çıkarları dışında kullanılamaz.

• Kaynakları kullanırken tutumlu davranılmalıdır.

• Çalışanlar zamanlarını iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz.

• Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

• Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekir.

• İş kapsamında yapılan görüşmelerin uygun toplantı odalarında gerçekleştirilmesi
gerekir.

• Zaman ve emek kurum için kullanılır; başka bir sorumluluk üstlenilmez ve başka bir gerçek veya tüzel kişi nezdinde çalışılamaz.

• Çalışanlar gönüllü olarak vakıflarda çalışabilirler. Vakıflar için çalışmaların iş saatleri dışında olması beklenir.

• Şirket bilgisayarlarından uygunsuz web sitelerine erişilmesi, şirket tarafından sağlanan cep telefonlarıyla taciz içerikli metinlerin, resimlerin ve e-postaların gönderilmesi gibi konular da şirket olanaklarını uygunsuz biçimde kullanılması anlamına gelir; kaçınılması gerekir.

• Şirket varlıkları, diğer çalışanlara veya iş yerindeki ziyaretçilere ait eşyalar kötüye kullanılamaz, zarar verilemez.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak

• Ekovar çalışanlarının ticari ilişki içinde bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlardan hediye, para, çek, mülk, tatil, özel indirim gibi şahsi menfaate yönelik talepte bulunması veya bu tipte hediyeleri kabul etmesi uygun görülmez. Bunun yanı sıra, iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum ve kuruluşların kurumsal logolu promosyon, eşantiyon (ajanda, kalem vb. ) tipindeki hediyeleri olumsuz bir algı yaratmayacağı için kabul edilebilir.

• Çalışanın üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin Ekovar ile ticari ilişkide bulunması, çalışanın veya üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkileri olan kişilerin Ekovar’ın rakip firmaları, tedarikçileri veya iş ortaklarıyla çıkar ilişkisinin olması çıkar çatışmasına yol açabilir.

• Çalışanların, ekip arkadaşları, yöneticileri ve diğer çalışanlar ile ticari ilişkiler kurması, herhangi bir şekilde alacak-borç ilişkisi içine girmesi ve dolayısı ile menfaat ilişkisi tesis edilmesi gibi durumlar çıkar çatışması olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, çalışanlar arasında bu tür ilişki ve davranışlar Ekovar tarafından uygun görülmemektedir.

• Müşteri, iş ortağı veya tedarikçi ile kişisel finansal bir ilişkiye girilemez, iş ilişkileri kullanılarak kişisel çıkar sağlanamaz.

• Müşteri, iş ortağı ve tedarikçi ile ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda mesafeli ve tarafsız ilişki korunmalıdır.

• Tüm çalışanlar gözlemledikleri çıkar çatışması durumlarını üst yönetime bildirmekle yükümlüdürler.

Rüşvet ve Yolsuzluk

• Ekovar faaliyetini yürütürken rüşvetle iş yapılmasını yasaklamaktadır. Yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere kati şekilde riayet etmeniz sizden talep edilmektedir. Ekovar faaliyet gösterdiği tüm alanlar için geçerli olmak üzere, siyasi partilere ya da siyasetçilere şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve/veya ayni katkı sağlanması yasaktır. Şirketimiz Yönetimi, rüşvet karşıtı işbu etik kuralların uygulanmasını desteklemektedir.

• Eğer herhangi birinden rüşvet teklifi alırsanız, bu durumu derhal yöneticinize bildirmelisiniz.

• Ekovar, üst yönetim tarafından hazırlanan, kurumsal iş hediyelerinin verilmesine müsaade etmektedir. Bu konuda yöneticinizden ve üst yönetimden bilgi alabilir, hazırda üretilmiş hediye bulunmaması durumunda birlikte konuya özel hediye çözümü üretebilirsiniz.

• İşbu rüşvet ve yolsuzluk karşıtı kurallar Şirketimiz aracıları, danışmanları, dağıtıcıları, tedarikçileri ve dünyanın herhangi bir yerinde şirket adına çalışan Ortak Girişim Ortakları (“İş Ortakları”) için de geçerli ve bağlayıcıdır.

Adalet ve Güvenilirlik

• Tüm iş süreçlerinde başlangıçtan sonuca kadar sunulan profesyonel ve titiz hizmet anlayışı “doğru ve güvenilir” algısı ve güvenini sağlar. Çalışanlar ve tüm paydaşlarla ilişkilerin temelinde güven ve adalet ilkesi yer alır.

• İşe alma süreci esnasında, sadece belli başlı fonksiyonlar için gerekli olan ana nitelikleri dikkate almakla kalınmaz; aynı zamanda yaratıcılık, güvenilirlik, duyarlılık, bütünlük ve takım halinde çalışabilme gibi yetkinliklere dikkat edilir. Olası en iyi adayların, yaşlarına, cinsiyetlerine, cinsel tercihlerine, medeni hallerine, maluliyetlerine, ten renklerine, ırksal ya da etnik kökenlerine ve uyruklarına bakılmaksızın, açık pozisyonlara başvurma şanslarının olması önemlidir. Bunun yanı sıra, Anel’de işe alım sürecinde kadınlardan yana pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır.

• Yöneticiler, astlar ve diğer iş arkadaşları arasında ayrımcılık yapmazlar. Tüm çalışanlara kendilerini geliştirmek için aynı fırsat sunulur.

• Müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi müşteri zaaflarından yararlanılmaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

• Aynı adalet ve güvenilirlik ilkesi, iş ortaklarının seçiminde ve iş ilişkisinin yürütülmesinde de gözetilmelidir. Müşterilere hizmet verirken, faaliyetlerin insan haklarına uygunluk açısından kabul edilebilir olması için, gerekli özen gösterilmelidir. Bu aynı zamanda Anel’in işe aldığı üçüncü kişiler için de geçerlidir. Bu 3. kişinin faaliyetlerinin kanunen ya da Ekovariş etiği İlkelerine göre kabul edilebilir olup olmadığı hususunda şüphe varsa, bu iş ilişkisini değerlendirebilmek amacıyla ilgili birim yöneticisiyle görüşülmelidir. Şayet müşteri mevcut olan bir müşteriyse, yönetimin onayıyla iş ilişkisine son vermek de seçilebilir.

Müşteriler ve Aile ile Özel İşlemler

• Ekovar çalışanları, müşterileriyle ve/veya aile üyeleriyle/tanıdıklarıyla olan özelişlerinden ve şahsi menfaatlerinden arınmış olarak çalışmalıdır ve herhangi bir önyargı olmaksızın objektif bir şekilde hareket etmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

• Ekovar’da, kaza riskini azaltmak amacıyla, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına yatırım yapılmaktadır. Çalışanlar kendilerinin ve hareketlerinden etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerine dikkat etmeleri için teşvik edilmektedir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK DİREKTİFİ


AMAÇ

İşyerinde çalışmadan dolayı kaynaklanan tehlikeler karşısında alınması gereken tedbirleri belirterek, İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, iş gücü kayıplarını azaltarak, üretim güvenliğinin ve üretim verimliliğinin sağlanması, olumsuz koşullardan doğacak makine arızaları, patlama, yangın gibi tehlikeli durumları ortadan kaldırarak işletme güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

KAPSAM

Çalışan tüm personeli, ziyaretçi, nakliyeci, taşere işler için gelen personeller ile Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ ne ait tesis, projeler, mal ve malzemeleri kapsamaktadır.

Bu yönetmelik Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Şirketlerinin Ankara adresindeki tüm işyerlerinde ve yürüttüğü projelerde uygulanır.

BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR

Madde 1.1: : İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyunuz

Madde 1.2: İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını okuyunuz ve bu kurallara uyunuz.
Madde 1.3: İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman, zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz.

Madde 1.4: Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapınız, kendi işinizden başka işe karışmayınız, gerekli görüyorsanız yazılı veya sözlü olarak bildiriniz, amirinizin verdiği emirlere uyunuz.

Madde 1.5: İşinizi yaparken sizden beklenebilecek bütün özeni gösteriniz, işinizde ve güvenliğinizde gerekli çabayı gösteriniz.

Madde 1.6: İşyerinde kullandığınız bütün malzeme ve aletleri düzgün kullanınız, zarar görmemesine dikkat ediniz.

Madde 1.7: Arkadaşınızın kişisel emniyetini kendi emniyetiniz kadar önemseyiniz.

Madde 1.8: İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı levhalarını okuyunuz ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyunuz.

Madde 1.9: Uyarı levhalarının yerlerini hiçbir sebeple ilgili ve sorumluların haberi olmadan değiştirmeyiniz.

Madde 1.10: İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları devamlı ve doğru olarak kullanınız. Bu malzemelerin kırılması, kaybolması, eskimesi vb. durumlarda amirinize haber vererek, yenisini alınız ve kişisel güvenliğiniz için çok lüzumlu olan bu koruyucular olmadan işbaşı yapmayınız.

Madde 1.11: Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri, talimatlara uygun bir şekilde kullanınız iyi ve temiz bir halde muhafaza ediniz.

Madde 1.12: Kişisel koruyucularınızın (eldiven, toz maskesi, kulak tıkacı, gözlük) kaybolmaması ve yıpranmaması için özen gösteriniz.
Madde 1.13: İşyerinde çalışan diğer işçilerin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışınız.

Madde 1.14: Sivri uçlu, keskin uçlu, insanlara zarar verebilecek malzemeleri, hurdaları gelişi güzel atmayınız ve ortalıkta bulundurmayınız.

Madde 1.15: İşyeri sahasında hiçbir şekilde yatmayınız ve uyumayınız.

Madde 1.16: İşyerinde kesinlikle şaka yapmayınız, arkadaşlarınızla şaklaşmayınız.

Madde 1.17: Girilmesi yasaklanmış alanlara, ’’Girilmez’’ yazılı levhaların konulduğu yerlere yetkiniz yoksa girmeyiniz ve emniyet şeridi çekilmiş alanlardan kesinlikle geçmeyiniz.

Madde 1.18: İşyerinden izinsiz ayrılmayınız, amirlerinize haber vererek ayrılınız.

Madde 1.19: Üretim alanına izinsiz misafir, akraba, hemşeri vb. kabul etmeyiniz.

Madde 1.20: İşyerinde olan en ufak iş kazasını derhal bildiriniz.

Madde 1.21: İşyerine tabanca, tüfek, bıçak vb. ile gelmeyiniz.

Madde 1.22: İşyerine alkol veya uyuşturucu madde getirmeyiniz ve işyerinde kullanmayınız, İşyerine alkollü veya uyuşturucu maddenin etkisi altında iken gelmeyiniz ve çalışmayınız.

Madde 1.23: Sağlık durumunuz ile ilgili yetkililere doğru bilgiler veriniz ve fiziksel şartlarınıza uygun işlerde çalışınız.

Madde 1.24: İşyerinde görmüş olduğunuz ve tehlikeli olabilecek bütün durumları sorumlulara ya da çalışan temsilcinize iletiniz.

Madde 1.25: Araçların geçtiği yollarda dikkatli olunuz, yayalar için ayrılmış kısımları kullanınız.

Madde 1.26: Üretim alanında ve kapalı alanlarda kesinlikle sigara içmeyiniz. Sigaranızı söndürdüğünüzden emin olunuz.

Madde 1.27: İşletme dışında görevlendirilmiş iseniz trafikte araç kullanırken trafik kurallarına uyunuz, emniyet tedbirlerinizi alınız, alkollü, yorgun şekilde araç kullanmayınız, aracın bakımlarını düzenli yaptırınız.

Madde 1.28: Belirtmiş olduğunuz güzergah dışına çıkmayınız.

Madde 1.29: Serviste eve giderken ve araç kullanırken emniyet kemerini kesinlikle kullanınız.

Madde 1.30: Merdivenlerden inip çıkarken mutlaka korkuluklardan( trabzan) tutunuz.

Madde 1.31: Bozuk ve ıslak zeminde yürürken yere dikkatli basınız. Islak zemin uyarıcı levhasını yerleştiriniz. Kaymaya, takılmaya neden olabilecek yüzeyleri derhal yetkiliye haber veriniz.

Madde 1.32: Gebelik durumu ile karşı karşıya kaldığınızda öncelikle ‘Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına İlişkin Yönetmelik’ gereğince herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliğiniz hakkında işvereninizi bilgilendiriniz.

Madde 1.33: Ramak kala olaylarını raporlayınız, bir üst amirinize veya İş Güvenliği Uzmanına bildiriniz.

BÖLÜM 2: DEPOLAMA VE TAŞIMA İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 2.1: Malzemeyi kaldırmadan önce çömelin yani dizlerinizi bükünüz, yükü kucaklayacak pozisyona giriniz belinizi dik tutup, karşıya bakarak malzemeyi yavaşça kaldırınız.

Madde 2.2: 25 Kilogramdan fazla malzeme kaldırmayınız ve taşımayınız. Gerekiyorsa yükü, ekipman veya ekip çalışması ile kaldırınız ve taşıyınız.

Madde 2.3: Fiziğinize ve sağlık durumunuza uygun olan yükleri kaldırınız ve taşıyınız.

Madde 2.4: Yük taşırken, düşmeye ve ayak takılmasına karşı dikkatli olunuz, taşıdığınız yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat ediniz.

Madde 2.5: Sadece izin verilen nakil araçlarına bininiz.

Madde 2.6: Düşen malzemeyi yakalamaya çalışmayınız.

Madde 2.7: Forklifte, transpalete ve hareketli vinçlere binmeyiniz, binilmesine izin vermeyiniz.

Madde 2.8: Malzeme atıklarını cinslerine uygun şekilde biriktiriniz, kontrollü bir şekilde atılmasını sağlayınız.

Madde 2.9: Taşıdığınız malzemelerin diğer personellere çarpmaması için gerekli dikkati gösteriniz, sesli uyarılarınızı yapınız.

Madde 2.10: Malzemeleri uygun şekilde istifleyiniz, devrilmemesi için gerekli tedbirleri alınız.

Madde 2.11: Boru şeklindeki maddeleri diplerine takozlayarak veya kazık çakarak istifleyiniz.

BÖLÜM 3: KAYNAK- KESME İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 3.1: Kaynak makinelerini sadece eğitimli / sertifikalı ve görevli personeller kullanabilir.

Madde 3.2: Yalıtımı bozulmuş kablo ve pens kullanmayınız. Basınç göstergelerini takip ediniz, hasarlı olması durumda kullanmayınız.

Madde 3.3: Kaynak yaparken sağlam ve kuru eldiven giyiniz, göz- yüz koruyucularını ve diğer kişisel koruyucu donanım malzemelerinizi eksiksiz olarak kullanınız.

Madde 3.4: Hiçbir surette kesinlikle kaynak pensini koltuk altına koymayınız.

Madde 3.5: Kaynak yaparken iş yapılan parçayı kaynak makinesinin bir kutbuna topraklayınız.

Madde 3.6: Üzerine yağ, benzin gibi yanıcı maddeler bulaşmış malzemelerde kaynak yapmayınız.

Madde 3.7: Yakınında yağ, benzin, kâğıt, kimyasal ürünler ve tüpler gibi yanıcı, patlayıcı maddeler varsa onları uzaklaştırmadan ve gerekli tedbirleri almadan kaynak yapmayınız.

Madde 3.8: Kaynak yaparken sigara içmeyiniz.

Madde 3.9: Elektrik kaynağını bitirdikten sonra, makineyi kapatınız pensi ortalıkta bırakmayınız.

Madde 3.10: Kaynak yapmadan önce bölgeyi, tüpleri ve hortumları kontrol ediniz. Kullanıma uygun olduğuna ve tehlikeli durum oluşturmayacağına emin olduktan sonra kullanınız.

Madde 3.11: Tüplerin manometre, vana ve şalomalarına yağlı elle dokunmayınız.

Madde 3.12: Kaynağı bitirdikten sonra, kaynak yapılan bölgeyi yangın vb. tehlikeye karşı gözlem altında bulundurunuz.

Madde 3.13: Kesme işinden sonra şalomaları ortalıkta bırakmayınız, vanaları kapatınız.

Madde 3.14: Kaynak tüplerini yuvarlamayınız, düşürmeyiniz, yatık vaziyette kullanmayınız.

Madde 3.15: Kaynak tüplerini taşımak için, bu iş için yapılmış el arabalarını kullanınız, devrilmeye karşı önlem alınız ve dikkatli olunuz.

BÖLÜM 4: MAKİNELERLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 4.1: Eğitimli ve görevli olmadığınız makineyi kullanmayınız. Makine kullanımı sırasında uygun Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD ) malzemelerinizi eksiksiz olarak kullanınız.

Madde 4.2: Makineyi kullanmadan önce kontrol ediniz,(Günlük İSG Kontrol formu) gerekiyorsa etraftaki diğer çalışanları uyarınız.

Madde 4.3: Makinelerde arıza veya problem ile karşılaşılması durumunda derhal makineyi durdurarak sorumlu ve ilgililere haber veriniz.

Madde 4.4: Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgâhları kullanmayınız, üzerlerine ’’kullanım dışı’’ etiketi koyunuz.

Madde 4.5: Çalışmakta olan makineye hiçbir sebeple el ile veya herhangi bir malzeme ile müdahale etmeyiniz.

Madde 4.6: Makine çalışırken hiçbir sebeple bakım ve tamirat yapmayınız.

Madde 4.7: Makinede bulunan koruyucuları hiçbir sebeple çıkartmayınız. Güvenlik donanımlarını devre dışı bırakmayınız.

Madde 4.8: Tamirattan sonra çıkartılmış olan koruyucuları takınız.

Madde 4.9: Makine üzerinde izin almaksızın değişiklik yapmayınız.

Madde 4.10: Makine üzerindeki talimat ve uyarı levhalarına uyunuz.

Madde 4.11: Makinelerin üzerindeki levhaları kaldırmayınız, kumanda düğmelerini bozmayınız, kırmayınız ve devre dışı bırakmayınız.

Madde 4.12: Makineyi amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız.

Madde 4.13: Kullandığınız makineleri gelişigüzel bırakmayınız, bu iş için ayrılmış kısımlara koyunuz.

Madde 4.14: Dönen, kesen kısımları olan makinelerde çalışırken uzun, sarkık vb. elbise giymeyiniz, bileklik, yüzük vb. takmayınız.

BÖLÜM 5: KİŞİSEL KORUYUCULARLA İLGİLİ KURALLAR

Madde 5.1: Size verilen iş ayakkabısı, tulum pantolon ve mont, kulak tıkacı, gözlük gibi kişisel koruyucuları “Zimmet Tutanağı” nı imzalayarak teslim alınız.

Madde 5.2: Kendinize verilen kişisel koruyucuları amacına uygun ve sürekli olarak kullanınız.

Madde 5.3: Size verilen kişisel koruyucuların yıpranmaması, zarar görmemesi ve kaybolmaması için gerekli dikkati gösteriniz.

Madde 5.4: Elektrik kaynağı yaparken mutlak suretle kaynak maskesi kullanınız.

Madde 5.5: Taş motoru, spiral, torna vb. kullanırken ve gözünüze parça, talaş, boya gibi zararlı maddeler kaçma ihtimali olan işlerde gözlük kullanınız.

Madde 5.6: Çalışma yaparken mutlak suretle maske, iş elbisesi, kulaklık, gözlük, kolluk kullanınız.

Madde 5.7: Düşme tehlikesi olan ve 2 metreden yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri kullanınız ve kemeri yaşam hattına bağlayınız.

Madde 5.8: Üretim sahası içinde iş ayakkabılarınızı giyiniz.

Madde 5.9: Bu malzemelerin kırılması, kaybolması, eskimesi vb. durumlarda amirinize haber vererek, depodan, izinli olarak yenisini alınız ve kişisel güvenliğiniz için çok lüzumlu olan bu koruyucular olmadan işbaşı yapmayınız.

BÖLÜM 6: SABİT VE SEYYAR MERDİVENLERLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 6.1: Merdiven basamaklarını teker, teker ininiz ve çıkınız. Yüzünüz daima merdivene dönük olmalı ve üç nokta temasın sağlayınız.

Madde 6.2: Yapacağınız işe uygun yükseklikte merdiven seçin, el merdivenlerini varil, kasa vb. üzerine kesinlikle yerleştirmeyiniz.

Madde 6.3: Kullanacağınız el merdiveninin üst noktasının çıkılacak platformu 80-90 cm geçmesini sağlayınız ve buna uygun merdiven seçiniz.

Madde 6.4: El merdivenlerini alt ve üst kısımları kaymayacak ve kurtulmayacak şekilde yerleştirerek kontrol ediniz, gerekiyorsa merdivene destek olması için birilerinden yardım isteyiniz.

Madde 6.5: Merdivenleri uzatmak amacıyla birbirlerine eklemeyiniz.

Madde 6.6: Merdiveni kullanmadan önce, en azından gözünüzle inceleyiniz ve kusurlu merdivenleri kullanmayınız.

Madde 6.7: Zorunlu haller dışında merdiven altından yürümeyiniz ve zorunlu kalırsanız malzeme düşmesine karşı dikkatli olunuz ve uyarı levhası ile diğer çalışanları uyarınız.

Madde 6.8: Kaygan, çamurlu vb. ayaklarınızla portatif el merdivenine çıkmayınız.

Madde 6.9: Korkuluksuz merdivenlerden çıkarken malzeme taşımayınız, malzemeyi sonradan bir ip-makara yardımıyla çıkarınız.

Madde 6.10: Çalışan makinelerin üzerine merdiven kurulumu yapmayınız.

Madde 6.11: Merdiven kullanımı sırasında sarkmayınız ve merdiven üzerinde iken merdiveni hareket ettirmeye çalışmayınız.

BÖLÜM 7: ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 7.1: Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçi veya sorumlulara haber veriniz.

Madde 7.2: Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş elektrik kablolarını kullanmayınız.

Madde 7.3: Yalıtımı bozulmuş elektrik kablolarını kullanmayınız ve sorumlulara haber veriniz veya verdiriniz.

Madde 7.4: Görevliler dışındakilerin elektriğe müdahale etmesi tehlikeli ve yasaktır unutmayınız.

Madde 7.5: Elektrik panolarına gerektiğinde müdahale edilebilmesi için pano etrafına ve üstüne malzeme koymayınız.

Madde 7.6: Görevli değilseniz elektrik panolarına müdahale etmeyiniz, sigorta bile değiştirmeyiniz.

Madde 7.7: Enerji nakil hatlarına yaklaşmayın, dokunmayın ve bu hatlara demir boru ve benzeri malzemeleri yaklaştırmayınız ( ölüm tehlikesi vardır).

Madde 7.8: Pano ve tablo çevresine su dökmeyiniz, su sıkmayınız, su ile silmeyiniz.

Madde 7.9: Elektrik panoları altındaki yalıtkan malzemeyi kaldırmayınız.

Madde 7.10: Elektrik kablolarınızı yetkili elektrikçilere döşetiniz, kendi başınıza hat çekmeyiniz.

Madde 7.11: Elektrik panolarının ve sigorta kutularını kapaklarını kapalı tutunuz.

BÖLÜM 8: ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 8.1: Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş elektrik kablolarını kullanmayınız.

Madde 8.2: Eğitim ve bilgi sahibi olmadığınız el aletini kullanmayınız.

Madde 8.3: Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol ediniz, arızalı veya hasarlı ise kullanmayınız.

Madde 8.4: Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayınız.

Madde 8.5: Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle 24 volt aydınlatma ile çalışınız.

Madde 8.6: Taş motorları gibi dönen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini koruyucusu olmadan kullanmayınız.

Madde 8.7: Elektrikli el aletleri ile kimseye şaka yapmayınız.

Madde 8.8: Gerekiyorsa eldiven, gözlük, kulaklık gibi kişisel koruyucuları kullanınız.

Madde 8.9: Kullanmadığınız el aletini kapatınız, ortalıkta bırakmayınız.

Madde 8.10: Fişi bozulmuş el aletini kullanmayınız.

Madde 8.11: Kesinlikle fişsiz kabloları ( çıplak kablo ) prize sokmayınız.

Madde 8.12: Elektrik fişini kablodan asılarak değil, fişten tutarak kontrollü çekiniz.

Madde 8.13: Aleti amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız.

Madde 8.14: Elektrikli el aletlerini çalışır vaziyette bırakmayınız.

Madde 8.15: El aletini sadece amacına uygun kullanınız ve aşırı yüklemelerden kaçınınız.

BÖLÜM 9: ÇATILARDA ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 9.1: Çatıda çalışma yapmadan önce, çalışma yerini; zemin kaygan mı, buzlu mu, kırılgan mı şeklinde kontrol ediniz ve güvenli olduğundan emin olduktan sonra çalışmaya başlayınız.

Madde 9.2: Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa çatıda çalışma yapmayınız. ’’Yüksekte çalışabilir’’ hekim raporunuz yoksa çatıya çıkmayınız.

Madde 9.3: Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanınız bu tür malzemelere doğrudan basmayınız.

Madde 9.4: Çatılarda yapılan çalışmalarda mutlaka emniyet kemeri ve emniyet halatı kullanınız, emniyet kemerini emniyet halatına, emniyet halatını da mutlak suretle güvenli ve sağlam bir yere bağlayınız.

Madde 9.5: Çatıda yapılan çalışmalarda aşağı malzeme, çöp gibi maddeler atmayınız.

Madde 9.6: Çok rüzgârlı, yağmurlu havalarda çatıda çalışma yapmayınız, eğer bu tür havalarda çalışma zorunlu ise gerekli tedbirleri almak koşulu ile sorumlu bir kişi gözetiminde çalışınız.

BÖLÜM 10: YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 10.1: Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin düşmemesi için gerekli özeni gösteriniz.

Madde 10.2: Yukarıdan aşağıya hiçbir zaman malzeme, alet hurda kâğıt dahi atmayınız.

Madde 10.3: Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletleri iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indirin veya düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.

Madde 10.4: Düşme tehlikesi olan ve 2 metreden yüksekte yapılan çalışmalarda emniyet kemerini kullanınız. Çalışmaya başlamadan önce emniyet kemerinin nasıl ve nereye bağlanacağını öğreniniz.

Madde 10.5: Yüksekte yapacağınız çalışmalarda (mesela iskelelerde) çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alanı kontrol ediniz ve tehlike gördüğünüz takdirde gerekli tedbirleri almadan veya aldırmadan çalışma yapmayınız.

Madde 10.6: Düşmeye karşı tedbir olarak alınmış korkuluk ve eteklikleri sökmeyiniz, çıkartmayınız, eğer iş bu korkulukların sökülmesini gerektiriyorsa emniyet kemeri gibi diğer tedbirleri kullanınız.

Madde 10.7: Emniyet kemeri kullandığınız takdirde, emniyet kemerinin halatını güvenli bir yere bağlayınız.

Madde 10.8: Yükseklik korkunuz, tansiyonunuz, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa yüksekte çalışma yapmayınız. ’’ Yüksekte çalışabilir ’’ raporunuz varsa yüksekte çalışabilirsiniz bunu unutmayınız!

BÖLÜM 11: YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 11.1: Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyiniz ve sigaranızı söndürdüğünüze emin olunuz.

Madde 11.2: İşyerinde meydana gelen en küçük bir yangını derhal haber veriniz veya verdiriniz.

Madde 11.3: Hiçbir sebeple herhangi bir şey yakmayınız.

Madde 11.4: Şalomaları ısınmak amacıyla kullanmayınız.

Madde 11.5: Açık alevli ısıtma araçlarının ( soba gibi ) üzerine elbise, ceket vb. asmayınız.

Madde 11.6: Yağ, benzin, mazot, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanmayınız.

Madde 11.7: Yağ, benzin, mazot, talaş tozu, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında içinde köpük, karbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanınız.

Madde 11.8: Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayınız.

Madde 11.9: Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbon dioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları kullanınız.

Madde 11.10: Yangın söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden değiştirmeyiniz.

Madde 11.11: Yangın söndürme tüplerini gereksiz yere kullanmayınız.

Madde 11.12: Yangın söndürme tüplerinin etrafında malzeme bırakmayın, yangın kaçış yollarını ve yangın merdivenini malzeme ile tıkamayınız.

Madde 11.13: Yangın sırasında kullanacağınız kaçış yolunu, toplanma yerini, yangın ekibini ve yangın anındaki görevlerinizi biliniz.

Madde 11.14: Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri ısı kaynaklarından uzak tutun, bu tür maddeler yanında kaynak gibi işlemler yapmayınız.

Madde 11.15: Benzin, mazot, alkol gibi maddelerle zorunlu olmadıkça temizlik yapmayınız, eğer zorunlu kalırsanız yeterli miktarda madde kullanınız, temizlik yaptığınız bez, üstüpü gibi parçaları gelişigüzel değil bu tür çöpler için ayrılmış demir çöp kovalarına atınız.

Madde 11.16: Elektrikli soba vb. aletleri kullandıktan sonra fişini çekiniz.

Madde 11.17: Bir yangın anında acil durum toplanma alanında toplanınız. Sorumlu ve ilgililere haber veriniz.

BÖLÜM 12: UYARI İŞARETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 13.1: Uyarı işaretleri Sağlık ve Güvenlik İşaretleridir; Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden renkler ve levhalardır.

❖ Yasak İşareti: Kırmızı renk tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işarettir.

❖ Uyarı İşaretleri: Sarı renk tehlikenin varlığından haberdar eden uyarı işaretidir.

❖ Emredici İşaretler: Mavi renk uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaretlerdir.

❖ Acil Çıkış ve İlkyardım işaretleri: Yeşil renk acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretler

BÖLÜM 13: BAKIM ONARIM İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 13.2: Bakım ve onarım işleri sadece yetkili personel/firma tarafından yapılmalıdır, gelişi güzel müdahaleye izin etmeyiniz.

Madde 13.3: Bakım onarım işlemine başlamadan önce güvenliğin sağlanması için ilgili yerlere haber veriniz.

Madde 13.4: Bakım onarım işlemine başlamadan önce yetkililere (formen veya operatöre) sistem ve çalışma bilgisi almak için danışınız.

Madde 13.5: Bakım onarım işlemlerine başlamadan önce gerekli ikaz levhalarını asınız. Sistemin enerjisinin (Elektrik-Gaz-Hava-Hidrolik vb) kesilmesi ve gerekli durumlarda deşarj ediniz ve enerjinin kontrol dışı verilmemesi için kilitleme ve etiketleme yapınız.

Madde 13.6: Oluşturulmuş bakım planına göre bakımları yapınız, bakım süresini geçirmeyiniz.

Madde 13.7: Bakım ve onarımda tespit edilen önemli hususlar kayıt ederek, daha sonraki kontrollerde bu kayıtlar dikkate alınız.

Madde 13.8: Makine ve tezgâhlardaki normal çalışmalar esnasında görülen değişik durumlar, kayda alınız, büyük yenilenme ve bakım çalışmaları esnasında bu kayıtlardan yararlanınız.

Madde 13.9: Bakım ve onarım esnasında yapılan değişiklikleri operatörlere bildiriniz.

Madde 13.10: Bakım onarım yapacağınız yerin aydınlatmasını görmeyi engellemeyecek şekilde sağlayınız.

Madde 13.11: Makinelerde herhangi bir bakım onarım işlemi yapıldıktan sonra koruyucu ve diğer yardımcı parçaları yerlerine düzgünce takınız.

Madde 13.12: Önleyici bakım sistemlerinde koruyucuların düzgün denetimi yaparak (gevşek vidalar, aşınmış yataklar, kusurlu kablolar, pimlerin kaybolması ve benzeri durumlar olduğu gibi) herhangi bir sorun çıkmadan önce kusurlar ve noksanlar varsa düzeltiniz.

Madde 13.13: Basınçlı kazanlar ve kapları basınç altında iken onarmayınız.

Madde 13.14: Onarılacak tank ve depoların diğer tank ve depolarla bağlantılarını kesiniz.

Madde 13.15: İçinde parlayıcı patlayıcı malzemelerin bulunduğu tank veya depolar havalandırılıp temizliği yapıldıktan sonra bakım ve onarımı gerçekleştiriniz.

Madde 13.16: Elektrikli ve elektronik cihazların bakım ve onarımını ehliyetli teknikerler iseniz yapınız, aksi durumlarda müdahale etmeyiniz.

Madde 13.17: İş ekipmanlarının bakım, onarım işlerini sadece ekipman kapalı iken yapınız.

BÖLÜM 14: TEMİZLİK İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 14.1: Genel olarak çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutunuz.

Madde 14.2: Demir parçaları, kâğıt kırpıntıları, çeşitli artıklar, ambalaj sandıkları, boş teneke ve kutular, yemek kırıntılarını sağa sola atmayınız.

Madde 14.3: Temizlenen sahalardan çıkan pislikleri çöp kovalarına atınız.

Madde 14.4: Makine yağlarının yerlere dökülenleri derhal temizleyiniz.

Madde 14.5: Merdivenlerin yağlı ve ıslak olmaması için her zaman kontrol ediniz.

Madde 14.6: Akaryakıt tankı ile yağ tankının etrafında kurumuş ot, yağlı çuval, kağıt, tahta parçası, yağ birikintileri vb. hiçbir sebeple bulundurmayınız.

Madde 14.7: Her kısım çalıştığı sahayı temiz tutmalıdır.

Madde 14.8: Yağ kaçıran vinçlerin operatörlerini uyarınız ve yağ kaçıran noktalara uygun bir çözüm üretmelerini sağlayınız.

Madde 14.9: Sigara izmaritlerinizi yere atmayınız.

Madde 14.10: Temizlik sırasında ortaya çıkan tozu solumayınız.

BÖLÜM 15: SOYUNMA ODALARI İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 15.1: Soyunma Dolaplarını temiz tutunuz ve çöplerinizi çöp kutusuna atınız.

Madde 15.2: Soyunma dolaplarında yiyecek içecek bulundurmayınız.

Madde 15.3: Sadece isminizin yazılı olduğu dolabı kullanınız.

Madde 15.4: Kirli kıyafetlerinizi dolaplarda tutmayınız, temizliğini yapınız.

Madde 15.5: Sadece kendinize ait kıyafetleri kullanınız.

Madde 15.6: Kimyasal bulaşması veya güvenlik amaçlı yapılmış bölümlerin yıpranması halinde kıyafetleri kullanmayınız, yenisi ile değiştiriniz.

BÖLÜM 16: EĞİTİMLE İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 16.1: Üretim ve diğer birim/bölümlerde çalışan personeller eğitimlere katılınız (Eğitimlere katılmak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince zorunludur). Asgari olarak aşağıdaki konuları içermektedir.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım,
d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

BÖLÜM 17: YEMEKHANE VE ÇAY OCAĞINDAKİ TEHLİKLERE KARŞI TEDBİRLER

Madde 17.1: Yemekhanede tezgahın arkasına, mutfakta görevli değilseniz girmeyiniz.

Madde 17.2: Yemekhane salonunun tabanı sık, sık paspaslanarak kayganlığı gideriniz.

Madde 17.3: Yemekhane salonunda koşmayınız, şakalaşmayınız.

Madde 17.4: Çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi elemanların bulaşıkhanede temizliğine özen gösteriniz, iyice temizlenmemiş olanlar servise çıkarmayınız.

Madde 17.5: Yemekhane çalışanları yemek servisi sırasında mutlaka keplerinizi takınız, daima beyaz renkli önlük kullanınız.

Madde 17.6: Bulaşık yıkama görevi sırasında muşamba önlük kullanınız.

Madde 17.7: El becerisine dayanan kabuk soyma, doğrama vb. bıçakla yapılan çalışmalarda dikkatli olunuz, bıçak saplarının çatlak olmadığından emin olunuz.

Madde 17.8: Yemekhanedeki yangın söndürme cihazları en kolay erişilebilecek yerlerde bulundurunuz, muhtemel yangınlara görevliler anında müdahale etmeleri için yardımcı olunuz.

Madde 17.9: Yemekhane lavabolarının temizliğine dikkat ediniz, kullanılan ürünlerde israfın önüne geçiniz.

BÖLÜM 18: OFİS ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KURALLAR

Madde 18.1: Kayma, Takılma ve Düşme Tehlikeleri

❖ Elektrik kabloları ve diğer kabloları geçiş yolları üzerine bırakmayınız. Asla herhangi bir cismin altına veya mobilyaların arasına sıkıştırılmayınız.

❖ Elektrik kablolarını ve diğer kabloları geçiş yollarının uzağında tutunuz.

❖ Merdivenler ve yürüme alanlarına malzeme istiflemeyiniz.

❖ Koridorlar ve diğer çıkış yollarını, yanıcı malzemelerden ve engellerden arındırınız.

❖ Çalışma ortamınıza uygun ayakkabı seçiniz. Ayrıca dekoratif özellikler diğer ayağa takılabilir ve düşmeye neden olabileceği için bağcıklarınızın uzunluğunu kontrol ediniz.

Madde 18.2: Dosya dolapları, depo rafları
❖ Dolapları devrilmeye karşı önlem alarak yerleştiriniz.

❖ Zemini kontrol ediniz, dolabın bütün ayaklarının zemine dengeli bir şekilde temas ettiğine emin olunuz.

❖ En üstteki dolap veya raf birimine yerleştirilmiş nesneleri dengeli yerleştiriniz. Ağır malzemeleri alt raflara, hafif malzemeleri üst raflara koyacak şekilde planlama yapınız.

❖ Birden fazla çekmecesi açılmış dosya dolaplarının devrilmesi çok olası olduğundan işi biten çekmece veya dolabı kapatınız.

❖ Bir dosya çekmecesini veya dolap kapaklarını asla açık ve başıboş bırakmayınız. Bu durum takılmalara, düşmelere, çarpışmalara ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Madde 18.3: Tırmanma, Erişme ve Kaldırma Tehlikeleri:

❖ Sandalyeden düşerek kalıcı sakat kalabilir veya ölebilirsiniz. Bu sebeple sandalyelerde oturuş pozisyonunuza dikkat ediniz ve üzerine hiçbir sebeple çıkmayınız.

❖ Kutular veya diğer eğreti düzenlemeler de son derecede tehlikelidir. İş için uygun aleti kullanınız; merdiven veya tabure edininiz. Risklere girmeyiniz.

❖ Sıkça nesnelere erişmen gerekiyorsa, kendi uygun kısa merdivenini veya taburenizi edininiz.

❖ Burkulma ve diğer kas/iskelet yaralanmaları da ofis riskleri arasındadır ve uygunsuz kaldırma alışkanlıkları tipik bir problemdir. Erişim dışında bir nesneyi tutmak için kollarınızı aşırı uzatmak ve sırtınızı aşırı germekte olup doğru kaldırma temel bilgilerini kullanmayı unutmayınız.

Madde 18.4: Doğru kaldırma temel bilgileri

❖ Kaldırabileceğinizden emin olmak için nesneyi kaldırmadan önce kontrol ediniz.

❖ Nesneye yüzünüzü dönünüz ve yapabileceğiniz kadar nesneye yaklaşınız

❖ Dengeli durunuz ve bir ayağınızı biraz diğerinin önüne getiriniz

❖ Dizlerinizi kırarak çömeliniz

❖ Bu aşamada sırtınızı dik tutunuz

❖ Nesneyi sağlam bir şekilde kavrayınız

❖ Soluk alın, nefesinizi tutun ve karnınızı gerginleştirin

❖ Sırtınızı dik tutunuz ve düzgün bir biçimde ayakta durunuz

❖ Nesneyi mümkün olduğunca bedeninize yakın tutunuz.

➢ Nesneyi indirirken prosedürü tersten uygulayınız. Ağır nesneleri tutarken asla bedeninizi çevirmeyiniz ve bedeninizin yukarısında taşımayınız. Zemindeki nesneleri ayağınızla itmemek kaydıyla çekmek yerine iterek hareket ettiriniz; ayakla itmek sırtın alt kısmının zedelenmesine neden olur. Sırtınıza dikkat edin.

Her zaman için;
Doğru oturma ve ayakta duruş biçimlerini kullanınız. Sırtın normal eğimini koruyunuz.
Karın ve sırt kaslarınızı geliştirmeye yardımcı olacak egzersizler yapınız. Günlük egzersiz ve gerilme kas yaralanmalarını önleyebilir.
Bel yerinize binen yükün sırtınıza ilave yük bindirdiğini unutmayınız.

Madde 18.5: Ofis Ekipmanları (Bilgisayar, yazıcı veya diğer elektrikli/elektriksiz ofis malzemeleri)

❖ Ofis ekipmanları düzgün korunmazlarsa ve bakımları yapılmasa parçalanmalara, yanıklara veya elektrik şoklarına neden olabilir.

❖ Ekipmanın kullanımı ve rutin bakımı için üreticinin kılavuzunu takip ediniz.

BÖLÜM 19: EKRANLI ARAÇ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KURALLAR

Madde 19.1: Kötü tasarlanmış çalışma istasyonları veya iş ortamları sağlık problemlerine neden olabilir. Ayrıca konsantrasyonu ve verimliliği azaltmaktadır. Kendinize dinlenme zamanı ayırınız.

Madde 19.2: Çalışma istasyonunuz ne kadar rahat olsa da, yine de uzun süre oturmak yorucu ve stresli olabilir. Ara sıra dinlenme amaçlı yürümenizi tavsiye ederiz.

Madde 19.3: Uzun süreli okuma ve bilgisayar ekranına bakmak, ışık yansıması ve benzeri sebeplerle gözün zorlanması yoğunlaşmanın kaybolması yanı sıra baş ağrısı ve aşırı yorgunluğa neden olmaktadır. Molalar verip göz rahatlatıcı egzersizler yapınız ve iş faaliyetlerini çeşitlendiriniz.

Madde 19.4: Genel bir kural olarak, fiziksel hareketteki çeşitlilik stres veya tekrarlanan hareket yaralanmalarını azaltmaktadır. Ergonomi egzersizlerini tekrarlayınız.

Madde 19.5: Klimaları 20/25 derecede ayarlı tutunuz. Aşırı sıcak veya soğuk farklı hastalıklara sebep olacaktır.

BÖLÜM 20: GÜVENLİ ÇIKIŞ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 20.1: Herhangi bir acil durumda ( yangın, deprem, büyük iş kazaları vb. ) acil durum toplanma alanına gidiniz.

Madde 20.2: Acil Durum Toplanma alanına, acil çıkış kapıları ve yollarını kullanarak hızlı bir şekilde ulaşılmasınız.

Madde 20.3: Acil durum boşaltma planı konusunda daha önce yapılan tatbikatları düşünerek hareket ediniz.

Madde 20.4: Kendinizin veya çalışma arkadaşlarınızın panik yapmasına sebep olacak davranışlardan kaçınınız.

Madde 20.5: İşletmenin tahliyesi sırasında yapılan uyarılara, alarmlara ve sözlü talimatlara uyunuz.

Madde 20.6: Telaş yapmayınız.

BÖLÜM 21: KİMYASAL MADDELERLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 21.1: Tüm kimyasal maddeler zararlıdır. Bu kimyasal maddelerin zararlı etkileri yutma, soluma ve deriye olan temasları ile meydana gelir. Bu nedenle genel prensip olarak, bu maddeleri yutmayınız, solumayınız ve deriyle temas ettirmeyiniz.

Madde 21.2: Çalışılan kimyasallardan korunmanın en önemli kuralı kişisel temizlik ve kişisel koruyucu donanım malzemelerinin kullanımıdır, bunu unutmayınız.

Madde 21.3: Çalışma sonrası ellerinizi ve yüzünüzü sabunlu bol su ile yıkayınız. Üzerinizde bulaşmış kimyasal madde varsa, bununla yemekhaneye girmeyiniz mümkün ise, üzerinizi iyice temizleyiniz. Gerekiyorsa elbisenizi değiştiriniz.

Madde 21.4: Elbiselerinizi kimyasal madde bulaşığından korumak için iş elbisenizin üzerine önlük kullanınız. Yemekhaneye girerken özellikle bu önlükleri çıkarınız.

Madde 21.5: Kimyasalların cildinize bulaşmasını, lastik iş eldiveni, iş elbisesi ve iş ayakkabısı giyerek önleyebilirsiniz.

Madde 21.6: Eldivenlerinizi, ellerinizden çıkardıktan sonra sabunlu bol su ile yıkayınız.

Madde 21.7: Özellikle sıvı kimyasalların cildinize bulaşması, dökülmesi ve sıçraması halinde, sabunlu bol su ile cildinizi yıkayınız.

Madde 21.8: Eldivenleriniz ile yemekhaneye girmeyiniz.

Madde 21.9: Kimyasalların cildinize bulaşmasını önlemek için de ilk şart yine Çevre temizliğidir. Döküntüleri anında kimyasal maddenin üzerinde belirtildiği şekilde temizleyiniz.

Madde 21.10: Gözünüze kaçması halinde, kimyasal maddenin MSDS’inde ( Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) tarif edilen şekilde davranınız. Amirinize haber veriniz. Doktora başvurunuz.

Madde 21.11: Kimyasalların göze kaçmasını önlemek için yaptığınız işin biçimine göre uygun gözlük kullanınız.

Madde 21.12: Tozlu ortamda çalışırken saçlarınızı korumak için iş elbisenizle birlikte verilen şapkanızı giyiniz.

Madde 21.13: Tozlu ortamlarda çalışırken, solunum sisteminizi korumak için Toz Maskesi kullanınız.

Madde 21.14: Toz Maskelerini kullanmadığınız zaman gelişi güzel yerlere bırakmayınız. Farkında olmadan kirlenebilir ve bunu tekrar taktığınızda toz zerreciklerini solumak zorunda kalabilirsiniz.

BÖLÜM 22: EKİPMAN VE CİHAZLARIN ÇEVRESİNDE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 22.1: Arkadaşlarınızın ve tüm işletmenin güvenliği için yerinize bakacak birisini bulmadıkça ve amirinize haber vermedikçe işyerinizi ve makineyi kesinlikle terk etmeyiniz.

Madde 22.2: Fırın, kazan veya tank gibi kapalı bir yere " giriş ve çalışma izni " olmadan girmeyiniz.

Madde 22.3: İzin almadan elektrikle ve çalışan kısımlarla ilgili işlemleri yapmayınız, bakım sorumlusuna haber veriniz ve bu tür işlemleri bakım elemanlarının yapmasını sağlayınız.

Madde 22.4: Tehlikeli yerlerde çalışmaya başlamadan önce, olağanüstü hallerde kaçılacak en uygun yeri tespit ediniz.

Madde 22.5: Makinelerin arızalanması halinde, emniyet valfleri, otomatik çıkışlar, sigortalar ve benzeri emniyet düzenekleri vardır. Yetkiniz olmadıkça ve talimat verilmedikçe bu gibi düzenekleri değiştirmeyiniz, önünü kapatmayınız ve tamir etmeyiniz. Emniyet düzeneği ile ilgili tüm sorunları amirinize bildiriniz.

Madde 22.6: İşletme içerisinde sadece sorumlu oldunuz makineyi kullanınız. Yetkiniz yoksa ve işletme unsurlarını iyice bilmiyorsanız pompa, kompresör, fan, tahrik motorları gibi mekanik cihazları çalıştırmayınız.

Madde 22.7: Çalışır halde bulunan mekanik cihazların tozunu, yağını silmeyin, temizlemeyin ve ayar etmeyin. Çalışan makinelerin çevresinde bez kullanmayınız.

Madde 22.8: Parça veya kalıp sıkışması ya da benzer durumlarda makineyi durdurmadan müdahale etmeyiniz.

Madde 22.9: Tahrik motorlu makinelerde çalışırken veya bu tip makineleri tamir ederken güç kaynağı ile bağlantısının şalteri kapatarak kesilmesi şarttır, bunu unutmayınız.

Madde 22.10: Eliniz nemli, terli veya ıslak ise, elektrik cihazlarına kesinlikle temas etmeyiniz.

Madde 22.11: Bütün makinelerin korkuluklarını yerinde ve amacına uygun olarak muhafaza ediniz. Bakım onarım işlemleri sırasında çıkartılan korkulukları yerine takmadan makineleri çalıştırmayınız.

Madde 22.12: Makinelerin elektrik donanımları ile elektrikli seyyar aletlere ait kabloları düzenli aralıklarla kontrol ediniz, görülecek aksaklıkların sadece Bakım Sorumlusu tarafından giderilmesine izin veriniz.

Madde 22.13: Elektrik taşıyan hatlarda çalışanlar, mutlaka çalışma voltajına uygun eldiven giyiniz, bu eldivenleri iyi muhafaza ediniz ve kullanmadan önce sağlamlığını kontrol etmiş olunuz. Herhangi bir uygunsuzluk görmeniz durumunda işe başlamayınız.

Madde 22.14: Elektrik ana panosu ve diğer panoların önlerine, elektrik geçirmeyen lastik paspaslar konulmuştur. Bunlar güvenlik için konulmuş olup, hiçbir şekilde yerlerinden kaldırılmayınız, kaldırılmasına izin vermeyiniz.

Madde 22.15: Elektrik Ana panosu ile diğer panoların yan ve arka boşlukları malzeme ve benzeri eşyaları koymak için kullanılamaz. Bu konuda dikkatli olunuz ve diğer çalışma arkadaşlarınızı uyarınız.

Madde 22.16: Elektrikle çalışan makine, teçhizat ve motorlarda veya bunların çevresinde çıkabilecek yangınları söndürmek için kesinlikle su kullanmayınız. Bu tür yangınlarda CO2 esaslı yangın söndürme cihazları kullanınız.

Madde 22.17: Buhar ve gazlara karşı özel olarak yapılan elektrik ampulleri devre kesilmeden kesinlikle değiştirmeyiniz.

Madde 22.18: Elle çalışan şalterleri, daima yumuşak bir hareketle ve mümkün olduğu kadar tek elle kapatınız. Acele veya telaşlı bir şekilde kapatılan şalterlerden çıkan kıvılcım yangına sebebiyet verebilir.

Madde 22.19: Pompaların çevresini temiz tutunuz. Pompadaki flanş, conta vb kaçağını fark ettiğiniz anda zaman geçirmeden tamir ediniz. Pompa çalışırken tamirat yapmayınız, hareket halindeki bölümlerine elinizi sokmayınız.

Madde 22.20: Bakım onarım gibi işlemlerde bir hata yaptığınızda, nedeni ne olursa olsun kesinlikle örtbas etmeye çalışmayınız, amirinize söyleyiniz. Daha kötü sonuçlara neden olabilirsiniz.

BÖLÜM 23: ÇEVRE TEMİZLİĞİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 23.1: Günün her saatinde Fabrika iç ve dış yollarını, meydan ve yeşil sahalarını temiz ve bakımlı bulundurunuz.

Madde 23.2: Çöp varili içinde kağıt ve çöpleri yakmayınız. Çöp varilleri dolunca rastgele yerlere boşaltmayınız. Bunları her vardiya bitiminden 15 dakika önce çöp sahasına boşaltınız.

Madde 23.3: Her çöp varilinin içine, üzerindeki etikette yazılı malzemeyi atınız.

Madde 23.4: Yeşil saha ve temizlik işlerinde kullanılan araç ve gereçleri temiz kullanınız. İşleri bitirdikten sonra kapalı bir yere koyunuz.

Madde 23.5: Soyunma odası, tuvalet ve duş bölgelerini gün içerisinde düzenli olarak temizleyiniz.

Madde 23.6: Bozuk musluk, duş bataryası ve vana varsa Bakım Sorumlusuna haber veriniz.

Madde 23.7: Duş ve tuvaletleri daima temiz ve çalışır halde bulundurunuz.

Madde 23.8: Soyunma dolaplarının üstünde, altında ve yanlarında bir şey bulundurmayınız. Eşyalarınızı dolap içerisinde muhafaza ediniz.

Madde 23.9: Dalgınlık, ihmal ve kararsız davranışlar hem kendinizin hem de arkadaşlarınızın hayatına mal olabilir, bunu unutmayınız.

Madde 23.10: Arkadaşlarınızın sağlığını tehdit edecek davranışlarda bulunmayınız, el şakaları her yerde ve her zaman sakıncalıdır, yapmayınız.

Madde 23.11: İşyerinde yapılan önerilere ve afiş ve levhalardaki uyarılara özenle uymayı ihmal etmeyiniz. Afiş ve levhalar sizin yararınız için asılmıştır. Okuyunuz ve uyunuz.

Madde 23.12: Yaralanmayı asla hafife almayınız. Her yaralanmada derhal ilk yardıma başvurunuz. Kesik, ezik, çizik, yanma ve batmalar ne kadar küçük olursa olsun derhal tedavi edilmelidir. En küçük bir çizikten mikrop kapmanız sizi hiç ummadığınız durumlara düşürebilir.

Madde 23.13: Çalışanların işbaşında sigara içmeleri kendi sağlıkları ve güvenlikleri açısından son derece sakıncalıdır. Bu nedenle çalışma alanlarında ve diğer tüm kapalı alanlarda sigara içmeyiniz.

BÖLÜM 24: VİNÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 24.1: Vinç Operatörlük belgeniz yoksa vinç kullanmaya çalışmayınız.

Madde 24.2: Tavan vincinin kullanılacağı alanda, rayda bir engel olup olmadığını göz ile kontrol ediniz, uygunlundan emin olduktan sonra kullanıma başlayınız.

Madde 24.3: Vincin acil stop ve bütün yön tuşlarını her kullanımdan önce kontrol ediniz.

Madde 24.4: Vinçte herhangi bir kaçırma veya kasma görüldüğü takdirde çalışmayı bırakınız ve bakım onarım bölümüne haber veriniz. Hiçbir sebeple kullanmaya devam etmeyiniz.

Madde 24.5: Vinci yük kapasitesinin üzerinde kesinlikle yüklemeyiniz ve tonajını (ağırlığını) bilmediğiniz yükü kaldırmayınız.

Madde 24.6: Ağırlığı, kedi, yüke merkezlenecek şekilde konumlandırınız.

Madde 24.7: Vinç malzeme taşır iken mümkün olduğunca uygun yükseklikte ve yük, makinelerin üzerinden geçmeyecek şekilde kullanınız.

Madde 24.8: Tavan vinçleri ile malzeme kaldırmak için önceden test edilmiş kullanıma uygunluğu beyan edilmiş sapanları kullanın.

Madde 24.9: Makinede çalışmaya başlamadan önce günlük kontrolü yapınız ve forma işleyiniz.

Madde 24.10: Vincin yakın çevresinde ve yük altında kimsenin olmaması sağlayınız. Yükün altında durmayınız, yükü askıda bırakmayınız.

Madde 24.11: Yük korumasız bir şekilde ise çalışma yerleri ve çalışanların üzerinden geçirilmeyiniz.

Madde 24.12: Kim tarafından verilirse verilsin DUR ihtarına uyunuz.

Madde 24.13: Güvenli olmayan ve güvenli bağlanmayan yükler kaldırılmayınız, tüpler tüp sepeti olmadan taşımaya kalkışmayınız.

Madde 24.14: Vinçte asılı yük varken başka bir iş ile ilgilenmeyiniz.

Madde 24.15: İş öncesi ve sonrasında halatlar, mapalar, sapanlar, kanca kontrol ediniz ve uygun halat veya bez sapan kullanınız.

Madde 24.16: Vinç çalışması sırasında hareket güzergâhı boşaltınız, insan ve herhangi bir engel bulunmamasına özen gösteriniz.

Madde 24.17: Halat ve sapan sarımlarında meydana gelen açılmaları hemen bildiriniz ve tekrar kullanılmadan hurdaya ayırınız.

Madde 24.18: Kaldırılan parçanın ağırlığına göre kaldırma noktalarını, yük eşit olarak dağıtılacak şekilde en fazla noktadan bağlayınız.

Madde 24.19: Yükler yatay olarak kaldırınız. Aksi hallerde manevralar, sorumlu bir manevracı gözetiminde yapılması ve yük sallanmalarına ve yükün kötü durumuna, karşı çevrenin boşaltılması gerektiğini unutmayınız.

Madde 24.20: Parçanın çevrilmesi işlemini, zıt kenarlardan iki halat kullanılarak çevirme işlemini yapınız, parçanın çevrilmesi esnasında herhangi birinin girmesini önleyiniz.

Madde 24.21: Vinç ile çektirme ve sürükleme kesinlikle yapmayınız.

Madde 24.22: Kazan, sepet ve benzeri üstü açık ekipmanlarda malzeme kaldırılması sırasında kazan veya sepete aşırı yük yüklenmeyiniz, kazan veya sepet yüksekliğinin üstünde yük koyulmaması gerektiğini unutmayınız.

❖ İşaretçiye (Armador) Uyum: Bir kaldırma makinesinde birden çok personelin görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinesi operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.

❖ Yüksüz Hareket: Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte tutacaklardır.

Madde 24.1: Vinçle çalışma yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde park ediniz.

Madde 24.2: Vinçlerin helezonik dişlisinde veya tamburunda yağ sızıntısı meydana geldiğinde Bakım Onarım Ekibine haber veriniz ve uygun ekipmanlarla müdahale edilmesi sağlayınız.

Madde 24.3: Herhangi bir yönde yük taşınırken, hareket tamamen durmadan başka bir yöne hareket vermeyiniz.

Madde 24.4: Yükün taşınması sırasında yükü takip ediniz, kesinlikle altına girmeyiniz.

Madde 24.5: Acil durumlarda acil stop butonu kullanınız, her kullanımdan önce butonu kontrol ediniz ve çalıştığından emin olunuz.

BÖLÜM 25: FORKLİFT KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 25.1: Forklift, sadece operatörlük ehliyeti olan personeller tarafından kullanılır, bunu unutmayınız.

Madde 25.2: Her kullanım öncesinde forklifti kontrol ediniz. Tespit ettiğiniz görünen hataları veya talep ettiğiniz gerekli onarımları ilgili mercilere derhal bildiriniz.

Madde 25.3: Forklifti güvenli olmayan veya uyarı levhası olan alanlarda kullanmayınız. Forklift kullanma kurallarını ve güvenlik önlemlerini daima uygulayınız, tüm uyarı işaretlerini eksiksiz olarak dikkate alınız.

Madde 25.4: Forklifti operatör koltuğuna oturmadan kullanmaya çalışmayınız. Kollarınız, bacaklarınızı ve başınızı operatör kabininin dışına çıkartmayınız. El ve ayaklarınızı forklift asansöründen uzak tutunuz.

Madde 25.5: Forklifti kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanmayınız. Yağlı eller ile levyeleri tutmayınız. Unutmayın ki elleriniz ve ayaklarınız kayabilir, kontrolü kaybedebilir ve bir kazaya sebep olabilirsiniz.

Madde 25.6: Forkliftinizle yüksek hızlarda ani manevralar yapmaktan kaçının, ani duruş ve kalkışlar yapmayınız. Ani ve dengesiz hareketler aracın devrilmesiyle sonuçlanabilir.

Madde 25.7: Dönüşlerde, bina giriş ve çıkışlarında ve insanların yanında korna kullanarak uyarında bulununuz ve hızınızı düşürünüz.

Madde 25.8: Forklift çatallarında kimseyi taşımayın veya kaldırmayınız. Diğer insanların forkliftin yanlarına binmesine izin vermeyiniz. Forkliftler sadece yük taşımak için dizayn edilmiştir, unutmayınız.

Madde 25.9: Forklifti operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle kullanmayınız.

Madde 25.10: Yükü, mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyınız.

Madde 25.11: Asla aşırı yükleme yapmayınız. Daima forklift için önerilen tonajlarda yükleme yapınız.

Madde 25.12: Forklifte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave etmeyiniz. Aşırı yükleme, forkliftin devrilmesine ve bunun sonucunda personel yaralanmalarına ve aracın hasarına neden olabilir.

Madde 25.13: Yükün, yük koltuğundan yüksek olması durumunda forklifti hareket ettirmeyiniz.

Madde 25.14: Yükü, çatalları mümkün olduğu kadar aşağıya indirerek mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyınız. Bu, forkliftin dengesinin kurulmasını ve size daha iyi bir görüş netliği sağlayacaktır.

Madde 25.15: Sakın yüklü forkliifti asansörü ileri tilt durumunda yükseltmeyiniz veya yük yukarıda iken mastı ileri tilt etmeyiniz. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep olacaktır.

Madde 25.16: Forklift devrilmeye başladığında sakın dışarı atlamaya çalışmayınız. Hayatta kalmak için koltuğunuzda oturun ve sıkıca tutununuz.

Madde 25.17: Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket ediniz. Eğimli yüzeylerdeyken asla yük kaldırmayınız, manevra yapmayınız.

Madde 25.18: Rampa üzerinde iniş ve çıkışlarında yardımcı özellikle büyük hacimli yükleri taşırken yardımcı personel bulundurunuz ve yön bilgisi isteyiniz. Yokuş üzerinde yükleme ve boşaltma yapmayınız. Yokuş üzerinde dönmeyin ve eğime paralel forklifti kullanmayınız.

Madde 25.19: Forklifti engebeli alanlarda kullanmayınız. Kullanmak kaçınılmaz ise yavaş ve dikkatli olunuz.

Madde 25.20: Sahipsiz objelerin üzerinden geçmeyiniz. Gittiğiniz yönden gözünüzü ayırmayınız, diğer insanlara ve güzergahınıza çıkabilecek engellere karşı dikkatli olunuz. Operatör forklifti kullandığı her an dikkatli olmak durumundadır.

Madde 25.21: Yükün görüş netliğini sınırlandırdığı durumlarda forklifti ileri doğru kullanmayınız. Yokuş yukarı çıkmak dışında bu durumlarda arkaya doğru hareket etmek görüş netliğini arttıracaktır.

❖ Rampa kenarlarında yükleme yapılırken forklift kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle rampa ve platform kenarları ile forklift arasında güvenlik mesafesi bırakılmalıdır. Ufak bir dikkatsizlik kazalara, yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir.

Madde 25.22: Güvenli olmayan ve dengesiz yükleri kaldırmayın ve taşımayınız. Taşıyacağınız yükün ağırlık merkezini dengeleyerek yükleme yapınız ve çatal aralıklarını yükün ağırlık merkezine göre dengeleyerek aralayarak ve yükü daima düzgünce istifleyerek taşıma yapınız.

Madde 25.23: Mutlaka uygun büyüklükte bir palet kullanınız. Çatalları yükün altında olabildiğince geniş aralıklı tutmaya çalışınız ve yükü her iki çatala da eşit dağıtınız.

❖ Tek çatalı kullanarak asla taşıma yapmayınız.

Madde 25.24: Gevşek zeminlerde forklifti kullanmayınız. Tüm işaretlere uyun ve özellikle zemin yapısına göre müsaade edilen makisimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi değerleri aşmayınız.

Madde 25.25: Forklifti kaygan yüzeylerde kullanmayınız. Kum, çakıl, buz veya çamurlu zeminlerde devrilmeyle sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş kullanınız.

Madde 25.26: Kimsenin forkliftin yük veya kaldırma mekanizmasının altından geçmesine ya da durmasına izin vermeyiniz.

❖ Yük düşebilir, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

Madde 25.27: Çalışma alanında birden fazla forklift varsa daima diğer forkliftler ile aranızda güvenli çalışma alanı bırakınız ve durmak için yeterli mesafeye sahip olduğunuzdan emin olunuz.

Asla diğer forkliftlere yetişip geçmeye çalışmayınız.

Madde 25.28: Forkliftinizi asla bir başka forklifti itmek veya çelmek amacıyla kullanmayınız. Forkliftiniz çalışmıyorsa derhal servisinize haber veriniz.

Madde 25.29: Aşırı istifleme veya yükün yükseltilmesi görüş açısını engelleyecektir. Yük yukarıda veya mast kalkmış durumda forklifti kullanmayınız.

❖ Forklift bu durumda devrilebilir, hasara, yaralanmalara ve ölümlere neden olabilir.

Madde 25.30: Forklifti sadece park alanı olarak belirlenmiş noktalara bırakınız. Park durumunda çatallar tamamen aşağıya indiriniz, el frenini çekiniz, lastiklerin önüne ve arkasına takozlar koyunuz ve motoru durdurunuz.

Madde 25.31: Forklift kullanılmadığı durumlarda motoru durdurunuz ve mesai bitiminde aracın gerekli günlük bakım kontrolleri yapınız.

BÖLÜM 26: KESİCİ- DELİCİ EL ALETLERİ KULLANIMINDA GÜVENLİK

Madde 26.1: El aletlerinizin sağlamlığını her kullanımdan önce kontrol ediniz ve güvenilir olduğundan emin iseniz kullanınız.

Madde 26.2: El Aletleri uygun malzemeden yapılmış olduğundan emin olunuz; El aletleriyle meydana gelen iş kazaları uygun olmayan malzemelerden yapılmış ve aşırı yıpranmış aletlerin hatalı kullanımından kaynaklanmaktadır.

Madde 26.3: El aletlerinin kullanım esnasında ve kullanımdan sonrada dikkatli olunuz.

Madde 26.4: Pense, kurbağacık, kerpeten gibi el aletlerini kayıp fırlayabileceği yüzeylerde kullanmayınız.

Madde 26.5: Keski, kama ve kırım uçları gibi darbeye maruz kalan el aletleri, kafaları mantar şekline gelinceye kadar kullanılmayınız.

Madde 26.6: Ahşap tutacaklı aletlerinin saplarında kıymık veya çatlak olmadığından ve el tutacağının aleti sıkıca kavradığından emin olunuz.

Madde 26.7: Parlayıcı maddelerin çevresinde pirinç, alüminyum, plastik veya ahşaptan yapılan kıvılcım çıkarmayan aletler kullanınız.

Madde 26.8: Çalışma anında tehlikeli bir durum ortaya çıkarıyorsa bunu derhal ustabaşına bildiriniz.

Madde 26.9: Kayıp ve takılıp düşme riskine karşı, tehlikeli aletlerin çevresi ve el aletleri ile çalışılan mekânları her zaman temiz ve kuru tutunuz.

Madde 26.10: Kullanılan bıçak ve makaslar keskin olması gerektiğini unutmayınız.

Madde 26.11: İşe uygun aletleri kullanmak ve bu aletlerin günlük bakımlarını yapmakla yükümlü olduğunuzu unutmayınız.

UNUTMAYIN!

- İş aksamasın, üretim hızlansın diye ilave risk almayın. Göze aldığınız bu riskler sizin, iş arkadaşlarınızın ve işyerinin güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

- Küçük gibi gözüken sorunlara geçici çözümler bulmaya çalışmayın. Geçici çözümler ancak günü kurtarmanızı sağlar fakat plan ve proje kapsamında geliştirilen çözümler çok daha uzun vadede işinize yarayacaktır. Sorunları amirlerinize bildirin.

- Çalışmakta olan bir makinede meydana gelen probleme ani refleksle müdahale etmeyin. Makineyi durdurun, önce kendinizi sonra malzemeyi güvene alın, ortam güvenliğini sağlayın, yetkili kişilere haber verin.

- Kullandığınız ekipmanları güvensiz ve tehlike arz eden konumda bırakmayın. İş bitiminde tüm ekipmanların elektriğini kapama düğmesinden kesin, fişe takılı halde ortalıkta bırakmayın. Çalışma ortamınızı nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın.

- İkaz ve güvenlik sistemleri arızalı ekipmanları, araçları kullanmayınız. Arızalı parçanın tamir edilmesi için yetkili personele haber veriniz. Bu gibi parçaları arızalı ekipman ya da araçları kullanan arkadaşlarınızı uyarınız.

- Vinç, forklift, tır ve diğer taşıma araçlarını asla kapasitesinin üzerinde ve dengesiz yüklemeyin. Yükün taşıma aracından sarkmasına, taşmasına, seyir halinde oluşabilecek sarsıntılarla düşecek konumda yüklenmesine izin vermeyiniz. Aşırı ve dengesiz yükleme sonucu oluşabilecek kazalar büyük can ve mal kaybına sebep olabilir.

- Elektrikli ve elektriksiz el aletlerini kullanım öncesi mutlaka göz kontrolünden geçirin. Dikkatinizi çeken aksaklıkları yetkili kişilere bildiriniz ve aksaklık giderilmeden el aletini kullanmayın.

- Başlamış bir operasyona ne yapıldığını, nasıl yapıldığını ve kimlerin çalıştığını öğrenmeden dahil olmayın. İyi niyetli bir hareketiniz birilerinin canını yakabilir, ürün kaybına sebep olabilir.

- Bakım onarım işlerinden mutlaka kilitleme ve işaretleme kurallarına uyun. Statik enerjiyi de kontrol altına almadan hiçbir makineye ne amaçla olursa olsun müdahale etmeyin.

- Yüksekte çalışmalarda çok dikkatli olun. Gerekli tüm koruyucu ekipmanları (emniyet kemeri, baret, gözlük, vb.) mutlaka kullanın. Kendinizi ve başkasını tehlikeye atabilecek hareketlerden kaçının.

- İşe mutlaka dinlenmiş gelin. Yorgun ve bitkinseniz bunu amirinize bildirin. Sizin, diğer çalışanların ve İşyerinin güvenliğini tehlikeye atmaktansa bir iki saat istirahat etmeniz daha güvenlidir.

- Kişisel koruyucu malzemelerinizi (baret, gözlük, ayakkabı, reflektör yelek, yapılan işe uygun eldiven, vb.) işiniz bitse dahi mutlaka kullanınız. Siz çalışmasanız dahi başka arkadaşınızın yaptığı çalışmadan kaynaklanan tehlikelerden zarar görebilirsiniz.

ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Bu iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulanmasında Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. bünyesinde görev alan tüm iç ve dış kaynaklı personel görevli, yetkili ve sorumludur.

• Çalışanlar bu görev, yetki ve sorumluluklarını yayınlanmış görev tanımları, prosedürler ve talimatlar çerçevesinde yerine getirirler.

• Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması açısından çalışanlara verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak çalışanların “yasal bir yükümlülüğüdür.”

• Çalışanlar, çalıştığı arızalı makine, cihaz ve donanımları amirine bildirmek mecburiyetindedir.

• Çalışanlar arızalı makine, cihaz ve donanımlarda kesinlikle çalışmamalıdır.

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince;

Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
• (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

• a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

• b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

• c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

• ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

• d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

DİKKAT !

Belirtilen maddelere uyulmadığı takdirde, işyeri yönetimi tarafından bu kurallara uymayan personel, sorumlular ve taşeronlara uyarı ve para cezası verilecektir.

Ayrıca gerekli hallerde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi II. fıkrası gereğince çalışanın iş akdi, işveren tarafından tazminatsız olarak tek taraflı fesh edilebilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi:

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

TOP